Onze parochie

 


Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

en werkgroepen

DECREET, geldig vanaf 1/11/14 m.b.t. de Pastorale Eenheid in het Bisdom Antwerpen - Lees het hier. - Bron: Kerknet

Onderscheid tussen kerkfabriek en parochie - Lees het hier.
- Bron: Secretariaat bisdom Antwerpen

***

Het Bureau van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) formuleert 6 adviezen bij het opstellen van een kerkenbeleidsplan. Gepubliceerd op maandag 20 maart 2017 - 13:11     (KERKNET-REDACTIE)

#1 Het IPB-Bureau vraagt om het kerkenplan in samenspraak met het pastoraal plan te ontwikkelen.
#2 Het vraagt om keuzes te maken die de toekomst van de christelijke geloofsbeleving openhouden en dus niet enkel gebaseerd zijn op krimpscenario’s.
Kerkgebouwen mogen niet alleen bekeken worden in functie van de zondagsmis maar hebben een symbolische waarde en kunnen een zinvolle plek zijn voor zoekende, denkende mensen.
Wanneer de pastorale visie nog niet volledig duidelijk is, vragen we om geen onherroepelijke beslissingen te nemen maar aan te geven dat de toekomst van een kerkgebouw verder bestudeerd wordt.
#3 Het vraagt om met de nodige creativiteit op zoek te gaan naar gebruik, medegebruik en nevenbestemming van kerkgebouwen.
Naast de eigen catechetische en diaconale werking en de eredienst van andere christelijke denominaties, moet er oog zijn voor nieuwe projecten.
#4 Het vraagt om beslissingen i.v.m. de toekomst van kerkgebouwen in overleg te nemen.
Dat betekent dat er tijd genomen wordt om met de verschillende betrokken partijen aan tafel te gaan zitten en een gesprek te voeren. Concreet vragen we aandacht voor volgende gesprekspartners: de parochies, de scholen, de jeugdbewegingen, de middenveldorganisaties, de kerkfabrieken, de bevolking, het gemeentebestuur e.a.
#5 Het vraagt om een pastoraal plan en/of kerkenplan pas ter goedkeuring aan de bisschop voor te leggen wanneer het besproken is en gedragen wordt door een brede groep van de lokale gemeenschap.
#6 En ten slotte vraagt het IPB-Bureau om de genomen beslissingen hierover op een heldere en directe manier te communiceren aan alle betrokkenen.

Stappenplan CRKC en IPB van het Kerkenbeleidsplan Bron: Kerknet 16-6-17
Diversiteit als sterkte, in overleg met alle betrokkenen.

***

VERSLAG PAROCHIERAAD 6 MAART 2018
Aanwezig :  Bente Volders (scouts), Suzy Swinkels en Katrien Aertgeerts (Annunciainstituut), Greet van Genechten (rusthuisbezoekers),  Koenraad Smekens (Sint Ceciliakoor), Peter Houlleberghs (diaken),  Chris Vanlommen (Femma), Denise Haest (bureau PR), Stan De Schutter (Landelijke Gilde),  Robert Vermeiren ( Ziekenzorg, bureau PR), Mia Adriaen-Aerts (bureau PR).
Verontschuldigd : Joris Rymen (OKRA), Jan Van Haeren (Millegem), Marina Verhulst-Van Gansen (doopcatechese-Godden op zondag), Willy Desmet (KWB, Bureau PR), Leen Bollen (Hof Zevenbergen).
 
Welkom en Gebed : “Weten dat je er nog niet bent” naar Sint Augustinus.

Vasten
Voor de uren van de vieringen verwijzen we naar de Parochiefolder die uitgegeven is en ook naar Kerk en Leven (en naar deze website. n.v.d.r.).
T.g.v. Palmenzondag wordt er steeds palm gewijd en uitgedeeld aan de gelovigen. Er zal een inspanning moeten geleverd worden om palm te vinden zonder aantasting van de buxusmot  Op een of andere manier zal een oplossing gevonden worden.
Op 23 februari ll. was er  Koffiestop. Er werd een bedrag van 258,12 euro  in de collectedoos  door vrijwillige gevers samengebracht. Bijzondere dank aan hen en aan allen die de bittere kou getrotseerd hebben en de Koffiestop tot een succes maakten.
Er zijn nog altijd plaatsen beschikbaar voor de voorstelling in Lier van de Passie op 24 maart.

Pastorale eenheid
Einde januari werd een dossier ingediend bij het bisdom. Wij verwachten dat voor Pasen  de Pastorale Eenheid zal afgekondigd worden. Vanaf volgende werkjaar kunnen dan afspraken gemaakt worden over de grenzen van de parochies heen. Als naam van onze Pastorale Eenheid  werd SARA en ABRAHAM gekozen. Sara  was de vrouw van Abraham en is een letterwoord voor ‘Santhoven’  en ‘Ranst’. Abraham was volgens de Bijbel de eerste die aan God gehoor gaf om op weg te gaan naar het ‘beloofde land’.
In de Pastorale Eenheid zijn er reeds afspraken gemaakt m.b.t.de zondagsvieringen. Al zijn er in de andere kerken nog steeds Eucharistievieringen mogelijk, is er afgesproken dat er 2 zondagskerken zijn nl. in Zandhoven en in Ranst. D.w.z. dat in deze kerken op zondag een Eucharistieviering zal zijn, al is het niet gemakkelijk om iedere zondag een priester te vinden. Alvi, de Colombiaanse priester die regelmatig in de Eucharistieviering van 11 u. voorgaat, werkt veel met jongeren en heeft een inleefreis georganiseerd naar Colombia met jongeren.
Hij zal de pastoor worden van onze pastorale eenheid.     

Onderhoudswerken kerk en pastorie
In de Sint-Pancratiuskerk is er aan de verwarming gewerkt. De verlichting moet nog aangepakt worden.
In de pastorie zijn er thermostatische kranen geïnstalleerd. Ook is er verder aan de verwarmingsinstallatie gewerkt. Hopelijk zal hierdoor de maandelijkse kost aan verwarming minder zijn.
Wat het gebruik van de pastorie betreft is de contactpersoon Bruno Degeyter. Indien een vereniging wil vergaderen in de pastorie moet dit altijd tijdig aangevraagd worden bij Bruno, om te voorkomen dat er dubbel gebruik is.

Onroerend goed in onze parochie
Er zijn gesprekken geweest met VZW Gildenhuis maar de zaak is nog niet afgerond.
Wat de gronden en gebouwen aan de Zevenbergenlaan betreft is een werkgroep bezig om de situatie op papier te zetten en men kijkt welke afspraken vroeger gemaakt werden.

Interessante data in onze parochie
In 2018 : Eerste Communie: 5 mei in Ranst
                Vormsel : 28 april in Oelegem voor vormelingen van Ranst en Oelegem
In 2019 : Eerste Communie: 4 mei in Ranst
                Vormsel: 18 mei in Ranst voor vormelingen van Ranst en Oelegem
Op 25 mei is er ‘s avonds een vrijwilligersfeest in de kerk

Varia

Scouts en Gidsen
Er werd een weekend georganiseerd om het jaarlijks kamp voor te bereiden. Ieder jaar gaan de verschillende leeftijdsgroepen apart op kamp. Volgend jaar zal het een groot groepskamp zijn waar in het bijzonder naar toe zal gewerkt worden.

Annuncia-instituut
Op 28 maart: solidariteitsontbijt en sponsortocht waarop iedereen uitgenodigd is. De opbrengst gaat naar Broederlijk Delen
Op 26 mei: schoolfeest

Rusthuisbezoekers
Einde februari waren er 72 mensen die opgenomen zijn in een rusthuis in de omgeving en regelmatig bezoek krijgen van vrijwilligers uit onze parochie, t.g.v. hun verjaardag, Kerstmis en Pasen. Er wordt ook telkens een kaartje en ook een bezoekerskaartje gegeven. Aan 5 mensen worden de kaartjes opgestuurd die omwille van de afstand geen bezoek van uit onze parochie krijgen. 12 vrijwilligers behoren tot de werkgroep.  Volgende vergadering op 15 juni.

Sint-Ceciliakoor
Van 2 tot 4 maart was er een geslaagd weekend in Massembre. Bij die gelegenheid was er een optredenin de kapittelkerk in Dinant.
Op 7 juni: opluisteren van de bedevaart naar Scherpenheuvel van KVLV
Van 10 tot 12 augustus: uitstap naar Herbstein
In de loop van het jaar: opluisteren van de Eucharistieviering van 11 u. op de hoogdagen.

Femma
Op 23 maart namiddagfietstocht . Vertrek aan de kerk om 13 u.
Op 27 maart: Eucharistieviering met Verzoeningsliturgie om 18.30 u. in de kerk met als thema : “Voor welk plan kiezen wij ?” Daarna : lentefeest in Den Boomgaard.
Op 24 april: namiddagfietstocht naar Oxfamwereldwinkel in Boechout.
Van 4 tot 6 mei: wandelweekend in Hoepertingen nabij Borgloon.
De Loods van Werelddelen vraagt kookpotten, mogen gebruikt zijn. Te bezorgen bij Silvia Tercken, Rubenslaan 65, Broevhem

Landelijke Gilde
Op 9 mei t.g.v. de Kruisdagen wandeling langs de velden voorafgegaan door een gebedsdienst in een ruimte ter beschikking gesteld door de familie Van Bedts in de Kriekenstraat.
Met het project “Warme tuinen” werden onder impuls van Landelijke Gilde 10 volkstuinen voorbereid en ter beschikking gesteld van geïnteresseerden. Landelijke Gilde centraliseert, ondersteunt en wil vooral warmte brengen.

Samana
28 maart: Biecht- en Eucharistieviering  in de kerk om 15 u.
Op Witte Donderdag 29 maart : inpakken paasattenties in lokaal
Met Paasweekend : bezoek aan de zieken met de attenties
1 mei: viering aan de grot t.g.v. het begin van de meimaand
17 mei: viering aan de grot
5 juni: uitstap met de zieken
10 juni: pannenkoekendag in de Knipoog
4 woensdagen per maand (5e niet) is er praatcafé van 13.30 tot 16.30 u.
Iedere zondag na de 3e donderdag van de maand en ook met Pasen (1 april) en met Kerstmis wordt communie bij de zieken gebracht.     

De vraag werd gesteld onder de aanwezigen of de Buurtwerking nog actief is.  Wie neemt de zaak terug op? Wat is nog mogelijk? Wordt opnieuw besproken t.g.v. volgende PR.

Verslag : Mia ADRIAEN-AERTS

  
       
Copyright © 2018