Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

Een site voor de kinderen!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

Klik op de bijbel voor de voorgaande bijdragen
van het B-jaar

Derde zondag van de Veertigdagentijd

Johannes 2, 13 -25

Vers 17 b De ijver voor uw huis zal mij verteren.

De passie voor het huis van mijn Vader verteert me d.w.z. dat is een vorm van graag zien. Maar wat Hij hier toont is woede, omdat het huis dat bedoeld is om zijn Vader te ontmoeten gebruikt wordt om er twijfelachtige commercie in te bedrijven.Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus hristus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van de wereld!
Lees de brief van onze bisschop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Ons lichaam vraagt om voeding.
Wij geven het vaak alleen maar vulling. (M. Dubbers)

Vorige week:

Als we de mensen nemen zoals ze zijn dan doen we hen tekort.
Als we ze echter bevestigen in wie ze zijn dan maken wij hen tot datgene wat zij kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, geïnspireerd door Hem, zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid
groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!

Laatste update: 2-3-15

                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.erbij.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

Brief van Mgr Johan Bonny voor de Vasten 2015 - "Mijn sneeuwvrije voordeur" - klik hier

Week van de vrijwilliger - 28 februari - 8 maart

     Als Jezus zegt "Ik zal jullie tot vissers van mensen maken" bedoelt hij dat de apostelen mensen      zouden opvissen, wanneer die in de storm van hun leven dreigen te verdrinken, wanneer die van hout      geen pijlen meer weten te maken! Hij vraagt hen te doen zoals Hij.

     Jezus bedoelt voorzeker dat ook wij, best heel goed zorg dragen voor onze netten, dat we ze op tijd      nakijken en herstellen, dat we dus kijken naar onze werkingsmiddelen om op de juiste momenten,      echt iets te kunnen betekenen... en dat niet alleen in ons gezin, maar ook in ons werk in ons      vrijwilligerswerk, in de gemeenschap die ons omringt, in goede en kwade dagen.

     Het is opvallend dat Jezus geen hulp vraagt aan de Farizeeën en schriftgeleerden maar wel aan de      mannen die weet hebben van storm op zee, van wat storm in het leven van mensen kan aanrichten.
     En wat "Komt en volgt Mij" inhoudt is niet niks! Hij biedt die vissers geen arbeidscontract aan, geen      tijdskrediet of dienstencheques. Neen ze gaan als vrijwilliger, dus: vrij en willig, gaan ze met Jezus      mee. Het is hun engagement. Jezus stelt geen eisen, Hij nodigt uit. Om er vrij en willig op in te gaan      moeten ze zeker een aantal dingen loslaten terwijl de zorg voor hun gezin en levens-onderhoud niet                                                                      wegvalt.Loslaten is niet hetzelfde als opgeven, Jezus volgen vereist een nieuwe orde voor hun doen en laten,
het vergt moed en kracht om dat spoor te gaan.
Jezus heeft impact op hen... ze gaan in op zijn oproep en dat brengt consequenties met zich mee.
Jezus vraagt hen, en ook aan ons, proberen te doen zoals Hij het voordoet.
Zorg dragen voor de mensen, tijd voor hen maken, naar hun verhaal luisteren, vragen "wat kan ik
voor je doen?" En zeker nooit aan mensen doen wat je niet wil dat aan jezelf gedaan wordt...
Dat we mensen nooit beschamen maar beschermen waar nodig, dat we ze niet voorbijlopen,
dat we hen optillen, waarderen en hun verdiensten erkennen,
kortom: dat we steeds een teken van hoop mogen zijn.

 

 

Oecumenisch gebed ter herdenking van de martelaren
Goede vrienden, Sinds het jubileumjaar 2000 wordt in aanloop naar de Goede Week ook in ons bisdom een gedachtenisviering gehouden
voor christenen uit alle kerken en confessies die omwille van hun geloof en hun getuigenis vervolgd worden.
Op dinsdag 24 maart om 18 uur organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk (Conscienceplein te Antwerpen) een oecumenisch gebed ter herdenking van de martelaren van onze tijd. Ik zal het gebed voorgaan.
Tijdens het gebed herdenken we al diegenen die in onze tijd vermoord werden wegens hun christelijk geloof. We denken daarbij aan de slachtoffers van de terreur in Syrië en Libië, waar de christelijke minderheden een zware prijs betalen, of aan al die andere plaatsen waar christenen worden vervolgd. Tegelijk zijn we dankbaar voor de erkenning van het martelaarschap van Mgr. Oscar Arnulfo Romero, de aartsbisschop van San Salvador, die op 24 maart 1980 werd vermoord terwijl hij de eucharistie opdroeg.
De herinnering aan Mgr. Romero is ons dierbaar, zeker in het licht van zijn nakende zaligverklaring.
Ik nodig u uit om de herinnering aan alle geloofsgetuigen levend te houden en uit hun levensoffer inspiratie en moed te putten.
U bent van harte welkom op 24 maart. Dank om deze gebedsdienst in uw parochie of gemeenschap bekend te maken.
Intussen wens ik u een vruchtbare veertigdagentijd en een gezegende Goede Week.
                                                                                                                                           + Johan Bonny - Bisschop van Antwerpen

Synode gezin en evangelisatie - Een tweede vragenlijst, opnieuw ruim verspreid - Bron: Gezinspastoraal

Het Vaticaan publiceerde op 9 december 2014 de Lineamenta, het voorbereidend document voor de Synode van oktober 2015. Naast de tekst van de Relatio Synodi – het slotdocument van de Synode van oktober 2014 – bevatten de Lineamenta 46 vragen. Het Vaticaan roept alle Bisschoppenconferenties opnieuw op om een brede consultatie te houden en de antwoorden tegen 15 april 2015 aan het Synodesecretariaat te bezorgen. Op basis van deze antwoorden zal het Instrumentum Laboris (het werkdocument) voor de Synode van oktober 2015 samengesteld worden.

De tekst van de Lineamenta verscheen in het Nederlands in een brochure met als titel ‘Van Synode tot Synode 2014-2015. De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag’. Deze brochure bevat de slottekst van de voorbije Synode van oktober 2014 en de 46 vragen van de nieuwe bevraging door het Vaticaan. De brochure telt 72 pagina’s, kost € 5 en is beschikbaar vanaf 19 januari 2015, bij Uitgeverij Licap.  www.licap.be
Je kunt deze tekst ook volledig terugvinden via deze link .

De  vragenlijst  kan individueel worden ingevuld, maar de bisschoppen vragen om liefst in groep te antwoorden en dit uiterlijk tegen 15 maart 2015. Ze nodigen in het bijzonder de dekenaten, parochiefederaties, pastorale eenheden, religieuze gemeenschappen, lekenbewegingen, maar ook pastorale ploegen, catechistengroepen, gezinsgroepen, seminaries, theologische faculteiten e.a. uit om deel te nemen. De bisschoppen dringen erop aan de vragenlijst zoveel mogelijk online te beantwoorden. Dat vergemakkelijkt de verwerking van de antwoorden. Naar de online bevraging . De ingevulde vragenlijst kan ook via e-mail verstuurd worden naar het e-mailadres:  synode2015@interdio.be  of via de post naar het secretariaat van de Bisschoppenconferentie: Synode 2015, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.

Antwerp 10 miles - Welzijnszorg werkt aan armoedebestrijding via drie pijlers:
1.     sensibilisatie via een jaarlijkse themacampagne (in 2014 was dit: onder bescherming van mensen in armoede),
2.     politieke actie (via politieke eisen in de campagne)
3.     projectensteun (aan lokale armoede organisaties).
Om dit alles te kunnen verwezenlijken moeten we rekenen op een sterke fondsenwerving aangezien we voor slechts 15% gesubsidieerd worden vanuit de overheid. Eén van de acties in de fondsenwerving is het lopen van de Antwerp 10 miles.
Heb jij zin om je loopschoenen aan te trekken en je sportieve daad te laten sponsoren ten voordele van Welzijnszorg?
Loop dan mee met de 5km, de 10 miles of de marathon in Antwerpen op zondag 26 april.
Meer info vind je op onze website:  http://www.welzijnszorg.be/node/314 , waar je eveneens kan inschrijven.

***

OPMERKELIJK

Hoe kan de kerk leren denken in veelvoud?
Om te beginnen steekt de diversiteit al in de eigen traditie. Er is niet één verhaal over Jezus, maar vier evangeliën en de brieven van Paulus. Verschillende verhalen liggen samen aan de basis van het christendom. De religieuze en culturele verschillen waren talrijk in die vroegchristelijke tijd en joodse, Egyptische en Griekse tradities werden meegenomen in die nieuwe godsdienst. Je mag dus stellen dat het christendom ontstond uit syncretisme. Waarom is de kerk dan zo bang om veelheid toe te laten en niewe wegen in te slaan? Ik ben voor een polyfone theologie die meerstemmigheid toelaat en zich niet angstig afbakent tegenover alles wat anders is. Het is belangrijk dat onze gemeenschappen verschillen toelaten in hun midden. We kunnen leren van elkaar en moeten niet bevreesd zijn voor die horizonsverruiming.
                                                                                                                                   Manuela Kalsky, theologe, in Tertio nr. 776-777

LUC DE VOS overleden op 29 november - Bekijk en beluister het interview door Checkpoint TV, een hommage aan de betreurde grote Vlaamse zanger.  
Klik hier!
                 En hier voor interview rond "troost", en hier voor een getuigenis over "leven en dood."

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag,
voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht. Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd! Klik hier voor de acties van 14 december 2014.

Gelezen geloven
Geloven is een “werkwoord”. Dat betekent dat je het moet beleven, doen, in praktijk brengen. Een serieuze opdracht! De Veertigdagentijd is een mooie gelegenheid om hier even bij stil te staan. Wat doet mijn geloof met mijn daden? Wat doet het met mijn spreken? Een vraag die elke gelovige bezighoudt, ook als je tot de wereldleiders behoort! Tijdens Godden op Zondag + lezen we een artikeltje waarin Angela Merkel getuigt over de invloed van het christelijke geloof in haar leven en werken. Na de lectuur gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die het artikeltje aansnijdt. Een boeiende ontmoeting.
Iedereen is van harte welkom ! Waar? In de pastorie, Gasthuisstraat 19 in 2520 Ranst - Wanneer? Op zondag 8 maart 2015 om 9.30 u., met aansluitend de viering van 11.00 u. waarna:
Culinair solidair in de kerk
Welk gevoel geeft het - zoals velen in het Zuiden - te moeten middagmalen met enkel een kom of schoteltje rijst of aardappelen of...? Weinigen van ons kennen dat gevoel. Gelukkig maar dat we niet weten wat echte honger is. We nodigen iedereen uit om dit toch eens te proberen...
Groot en klein, kunnen samen eten in de kerk. Thuis moet er niet gekookt!

Overweging bij de "vastentijd"
Er bestaat een heel ernstig spel: «Wat zou ik meenemen, wat zou ik absoluut nodig hebben om te blijven leven, als ik me zou moeten beperken, als het erom ging te blijven bestaan?” De vastentijd zou zoiets kunnen zijn, voor het geval dat dit spel ernst zou worden. Je leven herdenken en herinrichten…
‘Eigenlijk zou ik mij wel een en ander kunnen ontzeggen. Veelal zoek ik toch maar genot zonder er bij na te denken, uit gewoonte. Als ik nu eens wat minder geld uitgaf aan… ?’
Ik ga te vanzelfsprekend mijn eigen gangetje zonder veel om de anderen te geven. Als ik nu eens wat attenter omging met…?’
‘Ik zou mijn dag beter kunnen indelen. Dan krijg ik misschien wat meer tijd voor…?’
Mensen zoeken in hun leven naar geluk. Dat is niets nieuws. Maar wat is dat ‘het ware geluk’? Er komen zoveel boodschappen op ons af die allemaal pretenderen het echte geluk te vertegenwoordigen. Maar niet elke boodschap van geluk brengt mij ook het geluk. En of dit nog niet genoeg is, deze zoektocht toont ons eveneens onze eigen beperktheid en zwakte, waar we vaak niet mee geconfronteerd willen worden. Wie echt op zoek is naar wat hem ten diepste tot geluk kan brengen mag hier niet van weglopen. Bij momenten is dit heel confronterend. In je zoektocht naar dit geluk merk je maar al te vaak dat de antwoorden die je tegenkomt bij momenten een ernstige inspanning van je verlangen of zelfs vragen dat je je leven een nieuwe wending geeft. Niet voor niets noemen we de veertigdagentijd
een tijd van bekering. Het is pas doorheen deze zoektocht dat we een antwoord vinden op wat echt in ons leven telt en aansluit bij
wie we zijn. Zo kunnen we stappen vooruit zetten en ontdekken wat de kern van ons leven is.
Enkele wijsheden uit landen van de derde wereld:

 • De glimlach die je iemand schenkt, keert naar je terug. (uit India)
 • Wie geen tijd heeft voor anderen, is armer dan een bedelaar.(uit Nepal)
 • Als iemand op zijn eentje droomt, blijft het maar een droom. Als velen gezamenlijk dromen, wordt dit het begin van een nieuw leven. (uit Brazilië)

We hopen dat deze veertig dagen je inspiratie geven om je leven eens met een andere bril te bekijken.
                                                                                                                                                      Greet Van Genechten

     Vastenconferentie over "geloven vandaag" door Hans Geybels - donderdag 12 maart om 20 uur in de parochiezaal      Sint-Jozef, Amelbergastraat 15, Zandhoven -
     In de aanloop naar Pasen is het goed om eens even halt te houden en tijd te maken voor de vraag wat geloven voor mij      vandaag betekent of kàn betekenen.
     Stilstaan bij wie of wat ons drijft en levenszin geeft. Spreker, Hans Geybels, is doctor in de godgeleerdheid en werd bekend als      woordvoerder van Kardinaal Danneels. Hij doceert aan de KULeuven en is bestuurder van Logia en Horizonmedia.

***

Kleuterschooltje in Millegem
2015 wordt een feestjaar voor het kleuterschooltje in Millegem.
De kleuterschool blaast immers in april 50 kaarsjes uit.
Zoals de afgelopen jaren organiseert de kleuterschool een wandeltocht. Dit jaar wordt het thema FEEST.
Wij zijn hiervoor op zoek naar oude foto's van vroeger (van 1965 tot 2000); klasfoto's, foto's van activiteiten, ..... alsook alle info betreft de zusters en juffen die in de school hebben gestaan.
Heeft u nog foto's en info van vroeger, dan kan u deze steeds bezorgen in de kleuterschool van Millegem: Herentalsebaan 38 2520 Ranst of ons contacteren op het nummer 03 485 56 39 of mailen naar ann.van.hooghten@annuncia-ranst.be.
Hartelijk dank voor jullie medewerking!

Vastenkalenders
In de kerken de wordt de Vastenkalender verkocht aan € 2,50. De vastenkalender is heel zeker een goed hulpmiddel om, dag na dag, jezelf eraan te herinneren dat het Vasten is. Het is ook een uitnodiging te blijven stilstaan bij de werking van Broederlijk Delen.

***

           

Zuster Raf in Guatemala
             Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

     ***

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek. (Klik op de foto's.)

                                                            
         De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 40.000 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op dezewebsite of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hunrechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou. Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken;
TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen. Bekijk een fotomontage van alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be   of   www.samennaarmeer.be
E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden

***

Op 1 februari overleed Mitteke Caes, echtgenote van Willy Struyf.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 7 februari om 10 uur in Millegemkerk.

Op 16 februari overleed Robert Stessens, echgenoot van Anny Nagels.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 21 februari om 10 uur in Millegemkerk.

Op 19 februari overleed Madeleine Guldentops, weduwe van Louis Van den Broeck.
De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 26 februari om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.45 uur.

Op 21 februari overleed Eduard Guldentops, weduwnaar van Elza De Wolf.
De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 2 maart om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.45 uur.

Op 24 februari overleed Albert Dierckx, weduwnaar van Elsa Schoepen.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 28 februari om 10 uur in de parochiekerk. Begroetng vanaf 9.40 uur.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2014. Klik op het logo.

***

PAROCHIEBLAD: ABONNEMENT

Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(95) Jouw religie heeft geen enkel belang

 Een dialoog tussen Leonardo Boff, een Braziliaans theoloog, en de grote Dalai Lama.
Leonardo is een van de vernieuwers van de theologie van de vrijheid.

Tijdens een discussie over de religie en de vrijheid waaraan de Dalai Lama en ikzelf deelnamen heb ik hem, een beetje boosaardig, tijdens een pauze een vraag gesteld die mij zeer belangrijk toescheen: «Uwe heiligheid, welke is volgens u de beste religie?»
Ik dacht dat hij zou zeggen: «Het Tibetaans boeddhisme» of «De oosterse religies, veel ouder dan het christendom.»
De Dalai Lama stond stil, glimlachte tegen mij en keek me recht in de ogen… Dat verwonderde mij, want ik voelde de boosaardigheid in mijn vraag.
Hij antwoordde: «De beste religie is deze die je nader tot God brengt. Het is deze die van jou een beter mens maakt.»
Om mijn verlegenheid over een zo wijs antwoord te verbergen, heb ik hem toen gevraagd: «Wat maakt van ons een beter mens?»
Hij antwoordde: «Alles wat je vervult met medelijden, je gevoeliger maakt, losser, vriendelijker, menselijker, verantwoordelijker, respectvoller voor de ethiek. 
De religie die dat allemaal voor jou doet is de beste religie.»
Ik bleef een ogenblik stil. Ik was verbaasd en ik ben het nog steeds wanneer ik denk aan zijn antwoord vol wijsheid en waar niets tegen in te brengen is:
«Mijn vriend, ik ben niet geïnteresseerd in jouw religie, noch in het feit of je religieus bent of niet… Het belangrijke voor mij is de wijze waarop je omgaat met anderen, jouw familie, jouw collega’s op het werk, jouw gemeenschap en met de ganse wereld. Denk eraan dat het universum de echo is van onze daden en gedachten.De wet van actie en reactie is niet beperkt tot het fysieke. Het gaat ook over onze menselijke relaties. Als ik met goedheid handel, zal ik goedheid ontvangen. Als ik met boosaardigheid handel, zal ik boosaardigheid ontvangen. Wat onze grootouders ons hebben gezegd is de zuivere waarheid. Je zal altijd ontvangen wat je anderen toewenst. Gelukkig zijn is geen kwestie van lot, het is een kwestie van opties of keuzes.»

Ten slotte zei hij:

«Zorg voor jouw gedachten, want ze zullen woorden worden.
Zorg voor jouw woorden, want ze zullen daden worden.
Zorg voor jouw daden, want ze zullen gewoonten worden.
Zorg voor jouw gewoonten, want ze zullen jouw karakter vormen.
Zorg voor jouw karakter, want het zal jouw lot vormen,
en jouw lot zal jouw leven zijn, en…
er is geen grotere religie dan de waarheid

***Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Vogels in de kunst - Academie Voorkempen Raadzaal Gemeentehuis - Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven
  toegang vanaf: 13.30 u.- aanvang: 14.00 u .- leden € 5 - niet leden € 7 - Matthias Depoorter - Donderdag 5 maart 2015
  Stond u ooit stil bij de rol die vogels in de geschiedenis van de beeldende kunst opeisen? Tijdens deze lezing gaan we met de verrekijker op stap, geduldig turend naar vogels en hun vele verschijningsvormen in schilderijen. We concentreren ons op kunstenaars uit de Nederlanden, en maken nu en dan een excursie naar het buitenland.
  Het thema ‘vogels in de kunst’ is een wereld op zich. Vogels duiken in de meest uiteenlopende gedaantes op. Van nietige bijzaak tot de essentie van een kunstwerk. Van een stipje aan de horizon bij de Vlaamse primitieven tot levensechte, gekooide kanaries in het magische werk van Roger Raveel. ‘Hoe schilder ik de veren van een pauw levensecht, zodanig dat de aanschouwer verrukt wordt door mijn meesterschap?’, moet stillevenspecialist Frans Snijders (1579- 1657) ooit bij zichzelf gedacht hebben. Te oordelen naar de talloze vogels die in kunstwerken opduiken, vormen zij al eeuwenlang een machtige bron van inspiratie.
 • Gelezen geloven en Culinair solidair op zondag 8 maart: zie hoger.
 • Concert Freya: “Hold fast your dreams - slapen, dromen, hopen” - Zondag 8 maart om 15 uur - Sint-Pancratiuskerk te Ranst
  Toegangskaarten: in voorverkoop € 9, voor 60+ € 8 – aan de kassa € 10, voor 60+ € 9 – studenten € 5 – kinderen gratis 
  Kaarten bij de leden of: 0486 48 59 98 en 0495 44 12 43 - Website:   www.vocaalensemblefreya.be
 • Vastenconferentie over "geloven vandaag" door Hans Geybels - donderdag 12 maart om 20 uur in de parochiezaal Sint-Jozef, Amelbergastraat 15, Zandhoven -
 • “Proeven van de stilte” in het mooie kader van Hof Zevenbergen op maandag 16 maart, geörganiseerd door Femma
  In deze jachtige tijd doet het goed om samen even stil te staan, met vertrouwde mensen op een sfeervolle plek.
  Dagprogramma: Aankomst om 10 uur -  Toelichting: “Wat is mediteren, het stil maken binnenin mezelf, wat doet het met mij? Kan ik mij daaraan overgeven?” -   20 min. Zenmeditatie -   10 min. Wandelmeditatie - 20 min. Zenmeditatie – 12.15 uur Warm middagmaal – 13.15 uur Een stille wandeling in het bos - Afronden in het boshuisje met koffie, thee en gebak - Wandeling terug naar het Hof Zevenbergen - Einde omstreeks 16 uur
  Kostprijs € 12 voor leden, € 15 voor niet-leden - Iedereen van harte welkom, ook de echtgenoten!
  Er is ook de mogelijkheid om de vastenviering mee te maken om 17.30 uur en eventueel af te sluiten met een broodmaaltijd (hiervoor betaal je € 6 extra). Het thema van de vastenviering is “verdraagzaamheid”.
  Inschrijven en betalen voor 9 maart bij Chris Van Lommen, Eksterlaan 23 - Tel. 03 485 64 43
 • Leven met dementie. Op dinsdag 17 maart om 14.30 u. is er een lezing door Jan Flament, medewerker van het Buurthuis Malle, met als titel ‘Leven met dementie’. Hij zal je vertellen over de praktijk en de aanpak van mensen met dementie. Je zal hem ook vragen kunnen stellen over het onderwerp.
  Deze lezing gaat door in het Okra (Senioren) lokaal, aan de Valkenlaan 1 te Ranst.
  Alle geïnteresseerde zijn welkom. De toegang is gratis. Wie na afloop van de lezing nog even wil bijpraten bij een koffiemaaltijd (twee belegde pistolets, één koffiekoek en koffie of thee) wordt verzocht daarvoor € 4 ter plaatse te betalen. Graag wel op voorhand inschrijven daarvoor bij één van de bestuursleden, of een briefje in de bus achterlaten in de Valkenlaan 1, of een e-mail sturen aan : walter.deproost@telenet.be
 • Koffiestop - Broederlijk Delen - 20 maart - van 11 tot 16 uur in de pastorie
 • Okra Academie Voorkempen Raadzaal Gemeentehuis - Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven
  toegang vanaf: 13.30 u. - aanvang: 14.00 u. - leden € 5 - niet leden € 7
  De Kuna-Indianen: lage bloeddruk dankzij cacao door Eddy Van Belle op 26/3/2015
  De Kuna’s zijn afstammelingen van de Maya’s. Ze werden in Panama verdreven naar onherbergzame eilanden en gebergten. De Kuna’s behielden hun tradities en leven op madun, een mengsel van banaan en cacao. Wetenschappelijke studies hebben bewezen dat hun lage bloeddruk te danken is aan de grote hoeveelheid cacao, die ze elke dag verorberen. Eddy Van Belle brengt het verhaal van de Kuna’s, vertelt over hun levenswijze en gebruiksvoorwerpen en laat madun proeven. Hij heeft het natuurlijk ook over chocolade en de gezondheidsaspecten ervan. Eddy Van Belle is voorzitter van de raad van bestuur van Puratos-Belcolade (fabrikant van grondstoffen voor bakkers, pasteibakkers en chocolatiers) en bestuurderbezieler van de Choco-storymusea in Brugge, Parijs en Praag.
 • Palmzondag - 29 maart - palmwijding in alle vieringen
 • Biechtviering - 31 maart om 19 uur - Organisatie Femma
 • Biecht- en eucharistieviering om 14.30 uur - Organisatie Ziekenzorg
 • Witte Donderdag - 2 april - eucharistieviering met voetwassing om 20 uur
 • Goede Vrijdag - 3 april - Bezinning rond Jezus' lijden - om 15 uur in de kapel van de pastorie - Stille tocht met bezinning om 20 uur
 • Paaszaterdag - 4 april - 18.30 uur Goz - Paaswake, gezinsviering om 20 uur - eveneens in Millegemkerk
 • Paaszondag - 5 april - eucharistie om 8 uur - om 11 uur met opluistering door het Sint-Ceciliakoor - 9.30 uur gebedsviering in Millegemkerk
 • Paasmaandag - 6 april - 11 uur eucharistie in de kapel van de pastorie
 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2015
  Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data: Meibedevaart: 21-26 mei met HST    -   22-25 mei met vliegtuig
  Julibedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) o.l.v. Mgr. Bonny
  16-22 juli met HST    -  17-20 en 17-24 juli met vliegtuig
  U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.
  De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jaarthema van Lourdes: “Lourdes, de vreugde van de zending”.
  Inlichtingen: Hof ter Lo 8 bus 2, 2140 Borgerhout - Tel. & fax: 03 218 92 21 - Open op dinsdag en donderdag 14-17 uur vanaf 3 februari
  e-mail: info@dba-lourdes.org  -    ww.dba-lourdes.org
 •  ***

 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Rober Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 

 

 
       
Copyright © 2002