Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŰ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŰ en
de rest van de wereld!

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

We luisteren meestal niet om te begrijpen maar om te antwoorden. Zo ontstaat discussie in plaats van dialoog, het is de grootste communicatiestoornis. 

Vorige week:

Tegen de pijn van de ziel bestaan slechts twee geneesmiddelen:
hoop en geduld.

                   

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat
wij deelden, dat ons kracht geeft
om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, ge´nspireerd door Hem,
zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                       Laatste update: 4-02-2016                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

                           

Paus Franciscus nodigt uit
Paus Franciscus roept de ganse kerkgemeenschap op om een jubileumjaar van de barmhartigheid te vieren en dit onder het bijbels motto
“Barmhartig zoals de Vader”.
Tijdens dit jubileumjaar organiseert het bisdom Antwerpen opnieuw een bedevaart naar Rome en dit in de tweede week van het paasverlof van
maandag 4 tot vrijdag 8 april 2016.
Onze bisschop nodigt ons allen uit om mee te gaan. Klik hier voor uitgebreide informatie.

Een jaar van barmhartigheid! Lees hier meer!

Laudato si’
De nieuwe encycliek van Paus Franciscus heeft als titel “Laudato si’ (Geprezen zijt Gij)”,
woorden uit het Zonnelied van Sint-Franciscus van Asisi, en als ondertitel “over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.

Met een niet mis te verstane boodschap gaat de Paus de ecotoer op.

De encycliek is een hart onder de riem voor het initiatief Ecokerk dat ecologie verbindt met de christelijke spiritualiteit.

En Kerk en Leven droomt van een Belgische Kerk die haar ijsschots verlaat.

Voor het eerst in de geschiedenis is deze encycliek niet alleen gericht aan katholieken maar aan iedereen van de hele wereld.

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht. Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor ge´nteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

Plechtige Chrismaviering
Goede vrienden,
Op dinsdag 22 maart 2016 gaat Mgr. Johan Bonny om 19  uur voor in de plechtige Chrismaviering in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Tijdens deze eucharistieviering wordt de olie bereid en gezegend waarmee de sacramenten van het doopsel, het vormsel, het priesterschap en de ziekenzalving tijdens het komende jaar zullen
toegediend worden in heel ons bisdom.
De Chrismamis ging in het verleden door op Witte Donderdag in de voormiddag. Om zoveel mogelijk mensen uit ons
bisdom de kans te bieden om deze mooie en symbolisch sterke liturgie bij te wonen, verenigd rond onze bisschop,
gaat de Chrismamis in 2016 door op dinsdagavond in de Goede Week. Graag nodigen wij in het bijzonder priesters,
diakens, pastorale werk(st)ers, en medewerkers van parochies, federaties, toekomstige pastorale eenheden, gemeenschappen en bewegingen uit. Dank om dit alvast in uw agenda te willen noteren.
Met vriendelijke groeten,
Olivier Lins – Privésecretaris van de bisschop                                           

     

***

Aswoensdag: begin van de Veertigdagentijd.

     Op Aswoensdag, 10 februari, zullen er twee vieringen zijn in de kerk van Ranst.
     Om 11 u. is er een viering met asoplegging waar we vooral de kinderen en jongeren verwachten.
     En dit in samenwerking met GOZ. ’s Avonds om 19 u. is er een Eucharistieviering met vastenbezinning en asoplegging.
     We nodigen iedereen van harte uit de komende “Tijd van Veertig dagen” samen te beginnen.  Als we een goede start      nemen, is de kans zo veel groter dat de Veertigdagentijd echt wat zou betekenen dit jaar.

     Speciaal voor kinderen en jongeren
     Aswoensdagviering te Ranst
     Op Aswoensdag is er in de kerk van Ranst een speciale viering waar we vooral de jonge gezinnen, de kinderen en de      jongeren uitnodigen.
     Omdat het vakantie is beginnen we niet te vroeg: om 11 u. (behalve de kinderen die meedoen met GOZ, die komen      vroeger). Want de Veertigdagentijd is toch de tijd dat we goed wakker moeten zijn om te kijken hoe we ons leven en de wereld rondom ons beter kunnen maken.
We willen wat minder goed was, wat verdord was, achter ons laten…
We verbranden het… om opnieuw te beginnen.
Vuur geeft immers warmte en licht.
De as die overblijft maakt de grond vruchtbaar: uit as kunnen nieuwe, frisse dingen groeien.
Daarom laten we een askruisje op ons voorhoofd leggen.
Een klein gebaar waarmee we aan mekaar laten zien dat we in de tijd die komt er willen voor zorgen dat mensen gelukkiger kunnen zijn, dicht bij… thuis, op school, in de jeugdbeweging…
Maar ook ver weg… in de landen van het Zuiden.
We vragen aan de kinderen een verdord palmtakje mee te brengen om te verbranden!
Het zou tof zijn dat we met velen deze start van de Veertigdagentijd zouden nemen.

Vastenkalenders
In de kerken zal de Vastenkalender verkocht worden aan 2,5 euro.
De vastenkalender is heel zeker een goed hulpmiddel om, dag na dag, jezelf eraan te herinneren dat het Vasten is.  Het is ook een uitnodiging te blijven stilstaan bij de werking van Broederlijk Delen.

Godden  op  Zondag +     De week aan het Woord
Dagelijks worden we overspoeld met talloze berichten over wat er veraf of dichtbij gebeurt.
Sommige berichten stemmen hoopvol, andere zijn ronduit negatief en ontmoedigen.
Sommige  'nieuwsfeiten' maken indruk, andere gebeurtenissen worden zelfs nergens vermeld.
Tegelijk zijn we christenen die vandaag in deze wereld leven en daarin hun hoop en hun geloof willen beleven.
We proberen de boodschap van Jezus in de Schrift eigentijds te verstaan en te beleven.
Chris Smits uit onze parochie zal op zondag 21 februari onze “week-watcher” zijn.
Zij zal de actualiteit volgen en de band  leggen met de ‘Blijde Boodschap’. Zij laat ‘de week aan het Woord’.
Tijdens Godden op Zondag +  brengt zij haar verhaal en zet ons op weg om nadien in gespreksgroepen zelf ‘de week aan het Woord’ te laten.
Iedereen is van harte welkom !
Waar ?            In de pastorie, Gasthuisstraat 19 in 2520 Ranst
Wanneer ?      Op zondag 21 februari 2016 om 9.30 uur, met aansluitend de viering van 11.00 uur 

Parochieteam van Ranst vernieuwd
In november zijn we tweemaal samen gekomen met de mensen die als kandidaten voor het Parochieteam werden voorgedragen door de mensen van onze parochie. Op de laatste avond werd er door de aanwezigen gekozen voor de nieuwe leden. In rangorde van de bekomen stemmen werd aan hen gevraagd ook effectief lid te worden van het parochieteam.
We zijn blij dat we de nieuwe leden kunnen voorstellen.
Deze zijn:
   Mia Adriaen-Aerts, Eksterlaan 3
   Bruno Degeyter-Van Lommen, Eksterlaan 23
   John Maes-De Schutter, Laarstraat 3
   Marina Verhulst-Van Gansen, Tarwelaan 14
We zijn elk van hen heel dankbaar voor de bereidheid mee in te staan voor het beleid in onze parochie.
Zij zullen verder het parochieteam vormen met 
Nadine Boeren-Verheyen, Broechemlei 73
Martine Konings-Cools, Dullaard 21
Jan Van Haeren, Sint-Antoniusstraat 10
Peter Houlleberghs, Veldstraat 30, blijft als diaken van onze parochie tot het parochieteam behoren. Tot nu was hij lid van het parochieteam als plaatselijke contactpersoon.
We danken de uittredende leden van het parochieteam voor alle genomen initiatieven, voor hun inzet en voor de vele tijd die zij over hadden voor onze parochie. We blijven uiteraard rekenen op hun blijvende zorg voor onze parochie.
Verlaten het parochieteam:
Guido Janssens, Wouter Neels, Guy Van Laer, Robert Vermeiren en Inge Verschueren.
 
Een goed werkend parochieteam is heel belangrijk voor een parochie, in de toekomst zal die belangrijkheid alleen nog maar toenemen.
Maar we zijn zeker van een goede samenwerking in het parochieteam, en van het parochieteam met de vele mensen die zich in zo vele werkgroepen en verenigingen inzetten opdat onze parochie een plek zou zijn waar het goed om leven is voor mensen, waar mensen er zijn voor mekaar en zo de droom van God waarmaken. Dat willen we blijven doen.
                                                                                                                               Marcel Van Peer, pastoor.

 

 

***


                                                       

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŰle steun te verlenen.

***               
                                                                                                          

                                                           

                                                                 Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's.)


                                                                
      De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 49.700 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN,
voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden;
SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels.
Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van 
alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be   of   www.samennaarmeer.be
E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      
Lees meer over
Boegbeeld van Marriage Encounter overleden


***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2014. Klik op het logo.

Op 2 januari overleed Gaby Daneels, weduwe van Robert Van Cauteren.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 9 januari om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 6 januari overleed Eddy De Vos, echtgenoot van Nancy Audenaert.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 13 januari om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 23 januari overleed Guido Feijen, partner van Greta Corluy.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 30 januari om 10 uur in Millegemkerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres! We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"! Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***


Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(101) Kleine goedheid

Het enige wat levendig overeind blijft is de kleine goedheid van het dagelijks leven.
Ze is fragiel en voorlopig. Ze is een goedheid zonder getuigen, in stilte voltrokken, bescheiden, zonder triomf.
Ze is gratuit, en juist daardoor eeuwig. Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’, die haar verdedigen
en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt weerloos tegenover de machten van het kwaad.
De kleine goedheid kruipt overeind, zoals een platgetrapt grassprietje zich weer opricht.
Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’ – maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens.
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen!
Levinas (Frans-Joodse filosoof)

***Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, http://www.hofzevenbergen.be
 • De Gezinsbond van Ranst organiseert een creanamiddag op woensdag van 14 tot 16.30 u. op 10 februari in het Annuncia Instituut Gasthuisstraat 19A te Ranst.
  Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar zijn welkom om mee te komen knutselen. Onder begeleiding kunnen jullie een aantal werkstukjes maken die jullie uiteraard mee naar huis mogen nemen. Breng daarom een zak mee. Op voorhand inschrijven is nodig.Tarief: 7 euro voor niet-leden, 4 euro voor leden Gezinsbond. Inschrijven tot en met 3 februari bij Gerlinde Vervoort, Zakstraat 44A, 2520 Ranst op woensdag vanaf 13 u., dinsdag- en vrijdagavond vanaf 20 u. Of stop gepast geld in een omslag samen met naam, leeftijd en eventueel lidnummer Gezinsbond op dit adres.
  Een drankje en een koek zijn inbegrepen, alsook het gebruik van alle materiaal. Bij vragen kan je terecht op het nummer 03 475 17 12
 • Okra Academie Voorkempen - Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12,  2240 Zandhoven - 11 feb. 2016 -  Parfum… Pure passie
  Velen kennen Lieven Debrauwer als regisseur en cineast (van o.a. Pauline & Paulette) maar alléén intimi weten dat hij een echte passie heeft voor parfum!
  Lieven heeft een privécollectie van om en bij de 500 parfumflacons, een keuze uit 130 parfums elke ochtend en een arsenaal aan kennis!
  Met héél veel passie en mogelijks nog meer liefde vertelt hij over zijn favoriete geurende onderwerp. Projectie van om en bij de 1000 afbeeldingen en illustraties.
  Niet alleen over parfum maar ook over parfumhuizen, flacons, couturehuizen, legendarische gebruikers en geurige anekdotes.
  Een paar van de parfumklassiekers kunnen ook getest worden. Aanvang 14 u.    Einde 16 u.    Toegang vanaf 13.30 u. Tijdens de pauze is er koffie, thee of frisdrank. Okra leden € 5 - niet leden € 7
 • Godden op Zondag + De week aan het Woord - zondag 21 februari om 9.30 uur in de pastorie. Zie hoger.
 • De Gezinsbond van Ranst organiseert een tweedehandsbeurs van baby-en kinderkleding tot 16 jaar op zondag 21 februari van 13.30 - 15.30 uur in het Gildenhuis - Lievevrouwestraat 15 - Ranst. De inkom is gratis, er zijn pannenkoeken met koffie te verkrijgen en er is tevens een speelhoek voorzien voor de kleine kinderen. Nieuw: zwangerschapskledij te koop.
  Voor de deelnemers; prijs per lijst van 20 stuks is € 2 voor leden, € 4 voor niet- leden Gezinsbond. Lijsten te bekomen vanaf 2 februari bij Stephanie Blancke -Processieweg 10 – 03 464 12 00 - dinsdagavond tussen 19 u. en 20 u. en bij Katleen Peeters - Zevenbergenlaan 25 – 0472 20 00 63 op woensdagavond tussen 19 u. en 20 u. Maximaal 2 lijsten per deelnemer. 20% van de verkoop wordt afgestaan aan de organisatie als tussenkomst in de kosten. Niet teruggehaalde stukken om (17.30 u.) worden de maandag erop geschonken aan een goed doel.
 • Okra organiseert in het voorjaar 2016 een bridgecursus waarvan de eerste les een gratis kennismaking is met onze sport. Alle geïnteresseerde kaarters zijn welkom op dinsdag 8 maart om 19.30 u. in het seniorenlokaal, Valkenlaan 1 te Ranst voor de eerste les die gratis is voor alle deelnemers die zich vooraf gemeld hebben bij marie-louise.verhaegen@telenet.be. En het bestuur van Okra Ranst schenkt u een gratis consumptie op deze kennismaking.
 • Verder leven zonder jou - weekend voor mensen van wie de partner overleden is. Van 18 tot 20 maart in Hof Zevenbergen te Ranst.
  Voor meer info: Bloemen op een graf
 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2016 - Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data:
  Mei bedevaart:25-30 mei met HST - 27-30 mei met vliegtuig -
  Julibedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) o.l.v. Mgr. Bonny: 12-18 juli met HST - 15-18 juli met vliegtuig
  U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.
  De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jubileumjaar van de barmhartigheid. “Barmhartig zoals de Vader”.
  Inlichtingen: Hof ter Lo 8 bus 2,  2140 Borgerhout - Tel.: 03 218 92 21 - Open op dinsdag en donderdag 14-17 u. vanaf 1 februari
  e-mail: info@dba-lourdes.org - www.dba-lourdes.org

 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŘrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezu´et, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright ę 2016