Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de familie Ahmad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

De Heer van de vrede,
Hij geve u de vrede, altijd
en op allerlei manieren.

(2e brief / Tessalonicenzen 3,16)

Vorige week:

Openheid voor andermans oplossingen verrijkt
de besluitvorming.
(Sint-Benedictus van Nursia)

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                       Laatste update: 28-9-2016                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

    Vlaamse vredesweek -
    CONGOLEZEN STRIJDEN VOOR VERANDERING. VERSTERK HUN STEM

    In Congo nemen jonge activisten hun toekomst in eigen handen. Deze nieuwe generatie     strijdt op een geweldloze manier voor veiligheid, inspraak en sociale rechtvaardigheid.     Congolese jongeren zetten zich in 2016 in voor eerlijke verkiezingen.
    Tijdens de Vlaamse Vredesweek, die loopt van 21 september tot 2 oktober 2016, geven     Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen een stem aan moedige jongeren uit Congo.            Klik hier voor alle info.     Klik op de logo's hieronder voor een filmpje.

                                                                    

De media staan wel op de eerste rij telkens de naam van God misbruikt wordt voor oorlog of geweld. Maar als de wereldgodsdiensten elkaar ontmoeten om samen een boodschap van vrede te verspreiden, geven onze media niet thuis. Ze verwaarlozen daarmee hun maatschappij-opbouwende rol. - Mohamed Achaibi 

Kathedraal voortaan gratis toegankelijk voor inwoners Provincie Antwerpen
Sinds 1 januari 2016 kunnen de inwoners uit de provincie de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen gratis bezoeken.
Op die manier wil de kathedrale kerkfabriek de provincie Antwerpen danken voor de vijftig jaar durende restauratie van het kerkgebouw, die de provincie in 2015 heeft afgerond.

***


Ons geloof vieren in Sint-Pancratius na 1 september...

Na het op rust gaan van onze pastoor Marcel, sedert 1 september j.l., blijven wij een parochie. We willen een levendige geloofsgemeenschap blijven die haar geloof in Jezus Christus viert, verkondigt en beleeft. Over de organisatie van de zondagsvieringen informeerden wij reeds als volgt:

 • De viering op zaterdagavond om 17.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk vervalt. 
 • De viering op zondagmorgen om 8.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden, maar zal steeds een gebedsdienst met communie zijn, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 9.30 uur in de kerk van Millegem blijft behouden en blijft een gebedsdienst met communie, voorgegaan door één van de gebedsleiders van onze parochie.
 • De viering op zondagmorgen om 11.00 uur in de Sint-Pancratiuskerk blijft behouden en zal steeds een eucharistieviering zijn, beurtelings voorgegaan door een priester uit de omgeving (t.w. Ivo Morael, Jan Helsen, Wim Selderslaghs, Alvi Vasquez of andere).


Het parochieteam werkte verschillende maanden aan de herschikking van taken en verantwoordelijkheden.
Hierover willen we u informeren.
Voor vragen of inlichtingen kan je vanaf 1 september steeds terecht bij onze plaatselijke contactpersoon: diaken Peter Houlleberghs
(Veldstraat 30 – 03/2255626).
Voor de gemeenschap in Millegem blijft Jan Van Haeren (Sint-Antoniusstraat 10 - 03/4856251) de coördinator.
De permanentie blijft op vrijdagnamiddag  van 15 u.  tot 18 u. en wordt verzekerd door Peter Houlleberghs en enkele vrijwilligers. Iedereen is steeds welkom en zal dan iemand op de pastorie (Gasthuisstraat 19 – 03/4750847) vinden voor een gesprek, voor een inlichting of voor een intentie...  Na afloop van de permanentie is er echter geen eucharistieviering meer.
De voorbereiding op het doopsel, eerste communie, vormsel en huwelijk blijft op een levendige manier verzorgd worden via Godden op Zondag. De coördinator hiervan is Peter Konings (Dullaard 21 – 03/4751847). 
Ouders die hun kindje willen laten dopen, kunnen zich richten tot Marina Verhulst-Van Gansen (Tarwelaan 14 - 03/4759375).
Verloofden die willen huwen, kunnen zich richten tot Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 – 03/2255626).
Voor uitvaarten kunnen begrafenisondernemers zich na de grote vakantie richten tot Bruno Jacobs (Nachtegalenlaan 8 – 03/4855805) om de nodige afspraken te maken.

Verdere gegevens over hoe we ons zullen organiseren en wat we zullen doen vanaf 1 september zijn terug te vinden op deze website van
de parochie ( www.parochieranst.be ).
Een nieuwe editie van de parochiegids werd reeds verspreid. Hierin kan alle informatie kan nagelezen worden.

Wat we de voorbije jaren hebben opgebouwd, willen we meenemen op onze weg opdat onze parochie een levendige geloofsgemeenschap blijft. Daarom is het heel belangrijk dat de verschillende werkgroepen of verenigingen met geestdrift en ‘goesting’ hun taak blijven opnemen.
Het parochieteam wil deze inzet zoveel als mogelijk ondersteunen.  Misschien zullen we in de toekomst niet alles kunnen blijven doen wat we tot voor kort deden, maar zeker is dat onder de stuwing van Gods Geest ook nieuwe dingen zullen ontstaan of nieuwe initiatieven zullen groeien.
Het is het vaste voornemen van het parochieteam om hier in Sint-Pancratius  kerk te zijn op maat van onze mogelijkheden en gericht op de toekomst.

Namens het parochieteam van Sint-Pancratius
Peter Houlleberghs, diaken

Parochie ontbijt Sint-Pancratius Ranst - 4 september 2016
Zondagmorgen 4 september was het gezellig druk in de refter van "GLS De Knipoog". Reden hiervoor was het jaarlijkse parochieontbijt georganiseerd door het Parochieteam. Meer dan 100 deelnemers daagden op voor het ontbijt.
De meesten nemen begin september de draad van het gewone leven terug op: scholieren keren terug naar de schoolbanken en voor volwassenen is de vakantiesfeer ook verleden tijd. Het ontbijt biedt dan de kans om eens terug te blikken op het voorbije jaar en plannen te maken voor de volgende maanden! Blijkbaar met succes!

                 

Afscheid Marcel Van Peer
Tijdens de gezinsviering op 11 september heeft de ganse parochiegemeenschap afscheid genomen van pastoor Marcel Van Peer. Maar zoals hij zelf benadrukte was het geen afscheid van Marcel Van Peer als mens maar wel als pastoor van de parochie. Gedurende meer dan 25 jaar heeft hij de parochie trouw gediend en zijn kennissenkring in de parochie  werd steeds groter omdat men wist dat hij klaar stond als het nodig was en hij een luisterend oor had. Marcel Van Peer blijft iemand van de parochiegemeenschap van Ranst, al is het dan niet als pastoor.
Voor een volle kerk sprak Jan Van Haeren, voorzitter van de kerkfabriek en coördinator voor de Millegemkerk, namens de hele parochiegemeenschap een dankwoord uit. Jan benadrukte dat Marcel Van Peer in zijn parochiegemeenschap initiatief stimuleerde en dat daaruit mooie en duurzame activiteiten in de parochie zijn ontstaan. Elk initiatief vult een leemte in die een onderdeel is van het parochieleven. Er zijn onder meer de verenigingen die de parochie een warm hart toedragen en/of actief bijdragen aan de instandhouding van het patrimonium, er is Ziekenzorg, er is de zorg voor de Lourdesgrot, er is Godden op zondag, er is de liturgiewerkgroep, er is de voorbereiding op het doopsel, het huwelijk, de eerste communie en het vormsel, er is de groep die begrafenissen begeleidt, er zijn gezinsvieringen, er zijn meerdere koren actief die elk hun bijdragen leveren aan de vieringen, er is de permanentie en het secretariaat  in de pastorie, er is de gemeenschap van het Hof Zevenbergen. Marcel laat een parochie achter die verder kan.
Na de toespraak van Jan Van Haeren kreeg Marcel het laatste woord en hij draaide de rollen meteen om. De parochie moet hem niet bedanken, het is Marcel die zijn dankbaarheid uitdrukte naar de parochie omdat hij het voorrecht had om pastoor te mogen zijn en een goede samenwerking heeft mogen ervaren met de kerkfabriek en het parochieteam. Hij dankte iedereen die de dynamiek van de huidige parochie mee ondersteunt en in het verleden ondersteund heeft. Verder gaf hij aan dat de huidige secularisering een opportuniteit is voor de kerk om zichzelf te vernieuwen waarbij niet functies centraal staan maar de gelovigen zelf die een gemeenschap willen vormen.  De receptie na de viering werd aangeboden door Marcel Van Peer en werd druk bijgewoond om toch nog even met Marcel Van Peer een persoonlijk woordje te wisselen.

                 

MILLEGEMFEESTEN - zondag 9 oktober 2016 - BREUGELTAFEL
Bediening: van 12.00 tot 14.00 uur en van 16.00 tot 18.30 uur
Voor 'breugeltafel' vooraf inschrijven! Prijs: 25,00 € / kinderportie (tot 12 j.): 12,00 €
Kaarten (voor breugeltafel) te verkrijgen bij:
Carl De Boo, St.-Bernardsstraat 93, Vremde,tel. 03/485.58.11                Frans Schelfhout, Herentalsebaan 115, Ranst, tel. 03/353.17.70
Kantoor Van Eccelpoel, Gasthuisstraat 34, Ranst, tel. 03/475.0152          Maria Van Eccelpoel, Profeetstraat  29,   Ranst, tel. 03/485.59.92

Ingericht door v.z.w. De Millegemvrienden ten bate van het kerkje van Millegem
in het gemeentelijk seniorenlokaal (Okra), Valkenlaan 1, RANST
BREUGELTAFEL: Breugelgebraad - Ardense ham met meloen - Paté met ajuinconfituur - Kalkoenfilet - Zwarte en witte pensen (warm) - Gebakken frikadellen (warm) - Gebakken ribbetjes (warm) - Gebraden kippendrums (warm) - Champignonsaus (warm)Appelmoes - Pruimen, krieken -
2 broodjes per persoon - Dessert: Fruitsla, Chocolademousse, Condérijst of gele rijstpap

                

 


                                                             

 
 

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.

***

    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

           


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 56.100 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2015. Klik op het logo.

Op 13 september overleed 'Marleen (Maria-M.) Pittoors' echtgenote van Paul Heulens.
De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 22 september om 10 uur in Millegemkerk.

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad.
We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek

 (107) De drie schatten

Ik heb drie schatten: bewaak ze en koester ze. De eerste is diepe liefde. De tweede is soberheid. De derde is nooit vooraan willen lopen.

Diepe liefde maakt dapper. Soberheid maakt gul. Bescheidenheid geeft leiderskwaliteit.

Dapper zijn, terwijl je geen diepe liefde voelt, het wordt je dood. Gul zijn, terwijl je zelf onmatig bent, het wordt je dood.
En leiden zonder te volgen, het wordt je dood.

Diepe liefde helpt je om te winnen als je wordt aangevallen. Het helpt je om standvastig te blijven als je jezelf verdedigt.
Diepe liefde is de manier waarop de hemel redt en beschermt.

Door Roeland Schweitzer vertaald uit de Tao

                                                                                                                 ***
                                                                        

Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 

 


                                                                                                             ***

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 • Rik Torfs: Over God - Woensdagavond 28 september 2016 om 19.30 u.         IN DE KERK!
  ‘Sinds God niet meer bestaat, heeft hij steeds meer tegenstanders. Wat zegt dat over hem of haar, en wat zegt dat over die tegenstanders?’ Een uitdagende reflectie over de rol van het christelijke geloof in de seculiere samenleving.
  Prof. dr. Rik Torfs heeft als rector van de KU Leuven, maar ook eerder als hoogleraar kerkelijk recht, politicus en mediafiguur een belangrijke plaats verworven in het publieke debat. Hij verstaat de kunst om belangrijke thema’s net wat anders te bekijken, intellectueel kritisch en met milde humor. Bijdrage: € 15. Ingericht door Hof Zevenbergen.
 • Academie Voorkempen - donderdag 29 september - Achter de schermen van de Zoo en Planckendael door Rudy Van Eysendeyk
  De Zoo en Planckendael! We zijn er allemaal geweest als kind, ouder of grootouder. Maar waar komen dierentuinen vandaan, wat doen ze precies en wat komt er allemaal bij kijken om elk jaar bijna twee miljoen bezoekers aan te trekken? Een voordracht over de geschiedenis,
  het reilen en zeilen en de toekomst van dierentuinen in het algemeen en van de Zoo van Antwerpen en Planckendael in het bijzonder.
  Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven deuren 13.30u 14.00 u - 16.00 u.
  Rudy Van Eysendeyk is ere algemeen directeur van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen.
 • Koninklijk Harmonieorkest De Nachtegaal - zaterdag 1 en zondag 2 oktober - Restaurantdag
 • Op zondag 2 oktober 2016 om 11 uur organiseert de raad voor kunst en cultuur Ranst in samenwerking met bib Ranst een aperitieflezing ‘Over dieren, mensen en cijfers.’ De gastspreker Dhr. Rudy Van Eysendeyk is ere algemeen directeur van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen. Voor meer info: klik hier!
 • Malawi fandag 2 oktober: voor alle info ga naar:   www.hulpfonds-chilumba.be
 • Dag van de menswording - zaterdag 8 oktober - Hof Zevenbergen Ranst - "Ontvangen om te geven" - Jaarlijkse ontmoetingsdag van de Beweging van Menswording, een spiritualiteit die al eeuwen beleefd wordt door de zusters van het Convent van Betlehem, vandaag ook mee gedragen door leken. Graag inschrijven vóór 24 september: Kasteeldreef 22 Ranst of info@menswording.be of 03 205 65 70 - Bijdrage in de onkosten: € 10. Zie ook: www.menswording.be
 • Rommelmarkt - Overstockverkoop ten gunste van Wereld Delen - Overstock: kledij, handtassen, glaswerk, huisraad,stoffen, snuisterijen, houten kaders, speelgoed, sieraad, boeken... - 8 en 9 oktober van 10 tot 16 uur - Van den Nestlaan (104b) Broechem
 • De Gros trakteert... Filmvoorstelling DUKHTAR - woensdag 19 oktober om 20 uur in de evenementenhal Den Boomgaard (Antwerpsesteenweg 57 - Ranst) - Inkom gratis - De verschillende verenigingen van de Gros zullen aanwezig zijn met infostandjes om hun werking voor te stellen.
 • Zaterdag 5 november om 19.50 u. Toegang vanaf 19.15 u. "In Flanders Fields" op de Antwerpse Linkeroever - Vredesconcert - Genummerde plaatsen: € 15 - € 20 vvk - Info en kaarten: www.eventueel.be - Hoe meer we leren over oorlog, hoe belangrijker zingen over vrede wordt. Coope, Boyes & Simpson, Britse a cepella groep - Thirty Old Men, gelegenheidskoor met 30 mannen - Klaroenblazers met The Last Posst - Fragmenten uit een uniek oorlogsdagboek verteld door Marc Fransen - Achtergrondbeelden uit de 'Grooten Oorlog' - Kruisweg met beelden & teksen uit W.O.I - Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat - 2050 Antwerpen

***

 • Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn
 • Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans
 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2016