Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: "Hemelvenster"
door Roel van Veldt

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop,
spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van de wereld!
Lees de brief van onze bisschop.

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:


Het verleden is het enige deel
van je leven dat je niet kunt veranderen.

Vorige week:

Succes in je leven hoeft geen groot project te zijn.
Meestal volstaan enkele,
maar belangrijke,
veranderingen in je manier
van denken. (John Gray)

  

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

34e Zondag door het jaar

Mt 25, 31-46

Vers 45: “Al wat ge niet voor één van die geringste hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan.”

Hoe blij zouden laatstejaars leerlingen wel niet zijn, als ze op voorhand de vragen konden hebben van hun eindexamen!

Wat zouden zij daarbij beleven???
U weet het niet ...?

Wij kennen wel de vragen die het evangelie ons stelt.

Wat belet ons om de goede antwoorden te geven?Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, geïnspireerd door Hem, zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder ons geloof en laat in ons uw wijsheid
groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!

Laatste update: 20-11-14

                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.erbij.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

SYNODE OVER HET GEZIN - Werktekst van Bisschop Johan Bonny - Klik hier voor de volledige tekst. Bron: Kerknet

REACTIES op synode over het gezin - Klik hier. - Bron: Kerknet

DECREET, geldig vanaf 1/11/14 m.b.t. de Pastorale Eenheid in het Bisdom Antwerpen - Lees het hier. - Bron: Kerknet

***

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING MGR. LEONARD, OPPERRABBIJN GUIGUI EN NOUREDDINE SMAILI - Donderdag, 21 augustus 2014 

BRUSSEL (Bron: KerkNet) - Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, opperrabbijn Albert Guigui en voorzitter Noureddine Smaili van het Executief van de Moslims van België hebben een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd in verband met de conflicten die momenteel zovele regio's in de wereld teisteren. Hierna volgt de integrale tekst van de verklaring.

"Niemand blijft onberoerd bij de ontelbare onschuldige slachtoffers, de gedwongen volksverhuizingen, de vernietiging van cultusplaatsen en het onrecht in heel wat regio’s wereldwijd. Deze vreselijke feiten, die de hele wereld door elkaar schudden, interpelleren ons om meerdere redenen. Allereerst is er de gegronde vrees voor de gevolgen van deze gebeurtenissen voor de veiligheid van de hele wereld. Veel aanwijzingen laten vermoeden dat deze conflicten niet beperkt zullen blijven tot de regio’s waarin ze zich nu voordoen. Op de tweede plaats is het onze gemeenschappelijke morele plicht om daadwerkelijk onze solidariteit te betuigen met alle getroffen volkeren. Niet door hun problemen naar Europa te importeren, maar om te trachten vanuit Europa oplossingen aan te reiken.
Als vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten, vinden we het onze plicht om alle wandaden begaan in naam van de religie streng te veroordelen. Geen enkele godsdienst heeft het recht de stabiliteit, de vrede en de samenhorigheid van een samenleving op het spel te zetten. Dat druist juist in tegen de kern van elke religie die precies het samenleven en het menselijke leven op aarde wil bevorderen en behoeden. Niets kan het verjagen of uitroeien van etnische minderheden op basis van godsdienstige of welke redenen dan ook rechtvaardigen. Ook al probeert men de oorsprong en de varianten van de conflicten die in deze regio’s woeden te begrijpen, toch blijft het verbazen hoe bepaalde discours het geloof ‘instrumentaliseren’ om bevolkingsgroepen ertoe over te halen zich te laten meevoeren in een oorlog tussen beschavingen of tussen religieuze gemeenschappen.

Los van elk politiek gelegenheidsdiscours veroordelen wij daarom ten stelligste elke vorm van geweld in naam van religie. Wij willen iedereen uitdrukkelijk oproepen tot respect voor zijn medemens ongeacht zijn levensovertuiging, ras, huidskleur, etnische of culturele origine. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van elk discours, verpakt als geloofsoproep, dat zou kunnen verward worden met het aanzetten tot verdrukking van andermans geloofsovertuiging."

***

OPMERKELIJK

Nieuwe versie ‘ONZE VADER' voor het Nederlands taalgebied

BRUSSEL (KerkNet) - De Vlaamse- en Nederlandse bisschoppen en de Apostolische Stoel hebben hun goedkeuring gegeven aan een nieuwe vertaling van het ‘Onzevader’. Beide bisschoppenconferenties zullen in een later stadium de invoeringsdatum bepalen voor het gebruik van deze nieuwe, voor Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijke katholieke vertaling van het Gebed des Heren in de liturgie.
De aangepaste vertaling van het ‘Onzevader’ (Gebed des Heren) luidt:
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

We gedenken onze overledenen op Allerheiligen

     Klik op het logo voor een overweging.
     We nodigen iedereen uit in de Gebedsdienst van Allerheiligen om 15 uur. We willen er luisteren naar het Woord van de      Schrift, we willen onze overledenen in geloof toevertrouwen aan de handen van God. In het bijzonder willen we de                                           overledenen van het voorbije jaar gedenken.
Na de viering kunnen de familieleden van deze overledenen het kruisje met de naam van de overledene en het kaarslichtje dat tijdens de gebedswake en de begrafenisviering op het altaar brandde, mee naar huis nemen als een bijkomende herinnering aan wie overleden is.

 Klik hier voor de overledenen in onze parochie sedert Allerheiligen 2013.

Als je partner overleden is
Van 21 tot 23 november 2014 is er Verder leven zonder jou - weekend voor mensen van wie de partner overleden is. Dit weekend wil door de ontmoeting met lotgenoten de kans bieden om stappen te zetten op weg naar de heling en verwerking van het partnerverlies. Tijdens het weekend wisselen praten, luisteren, stilte en beweging elkaar af. In kleine groepen wordt de tijd genomen om de eigen ervaringen en
gevoelens te verwoorden en om naar elkaar te luisteren. Wie dat wenst, kan zich na het weekend inschrijven voor vier zaterdagnamiddagen die gelden als nazorg.
Het weekend start vrijdagavond om 19 uur en loopt tot zondag 19 uur in Hof Zevenbergen aan de Kasteeldreef 22 in Ranst. De begeleiding is in handen van Poel Gevers, Min Storms (info@verderlevenzonderjou.tk) en Marijke Marijnissen (tel. 03 297 45 12). Deelnemen kost 140 euro (volpension). Inschrijven kan tot uiterlijk één week voor aanvang van het weekend. Informatie bij de begeleiders van het weekend of bij CCV in het bisdom Antwerpen, tel. 03 287 35 83 of antwerpen@ccv.be.
Dit weekend wordt twee keer per jaar georganiseerd.
Voor de volgende data en voor alle info kunt u kijken op www.verderlevenzonderjou.tk.
Klik hier voor folder en inschrijving.

***

Over Advent, Welzijnszorg en Paraplu's
Advent: tijd van uitzien naar het komen van God in ons leven.
Advent: tijd van het daadwerkelijk beleven van Gods komen in ons leven.
Advent: tijd van verwachten en openstaan voor Gods droom over mens en wereld, droom die geen andere is dan een droom over liefde tussen mensen, dan over geluk voor alle mensen, dan over echte gerechtigheid voor iedereen, dan over echt mens-zijn en menselijkheid.
In elke Advent wil Welzijnszorg daarbij aansluiten en de betekenis van de Advent heel concreet maken. Dit jaar heeft de actie van Welzijnszorg geen betrekking op bepaalde groepen in de maatschappij of op bepaalde leefsituaties van mensen. Het thema voor de komende Advent is eerder algemeen, maar niet minder belangrijk.
"Iedereen beschermd tegen armoede?" "Onze sociale bescherming is voor een groot deel georganiseerd via de sociale zekerheid, werkloosheidsverzekering, gezondheidszorg, kinderbijslag, invaliditeitsverzekering, pensioen... allemaal maken ze deel uit van het stelsel van de sociale zekerheid. Samen vormen ze een grote paraplu die ons zou moeten beschermen tegen de risico's die uit de lucht vallen."
Om meerdere redenen zijn er evenwel mensen, die daarvan niet genieten. De paraplu van de sociale zekerheid vertoont gaten met gevolg dat armoede ook in onze maatschappij een realiteit is. In de praktijk leeft "1,5 miljoen mensen (15 procent of 1 op de 7 mensen)" in ons land in een situatie van sociale onderbescherming. Zij hebben een inkomen dat onvoldoende is om van te kunnen rondkomen, zij hebben problemen om ziektekosten te betalen, om een goed huis te vinden, om toegang te krijgen tot diensten of een duurzame job te vinden... Kortom, ze leven in armoede.
"'Welzijnszorg' wil met de campagne 'Iedereen beschermd tegen armoede?' naar de kern van de armoedeproblematiek gaan en stelt de vraag naar de oorzaken die aan de basis liggen van die sociale onderbescherming." (Citaten uit Campagne Welzijnszorg 2014 - Liturgiemap)
Raamaffiches zijn in onze kerken beschikbaar. De Adventskalender kan gekocht voor € 1,50.

***

Eerste Communie 2015 - De gebedskoffertjes gaan op reis!
Op maandag 17 november zijn onze 5 gebedskoffertjes op een lange reis vertrokken: ze bezoeken de komende maanden alle eerste communicanten en hun familie. Een kinderbijbeltje, een gebedsdobbelsteen, een liedjesCD en een spel...; het biedt de gezinnen de kans om de overstap te maken van de keukentafel naar de tafel van Jezus. Want leven tussen twee tafels, dat doen wij, christenen, toch allemaal?! We wensen de communicanten een fijne voorbereidingstijd toe!

***

Godden Op Zondag" breidt uit !  Welkom bij "Godden Op Zondag +” !
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag,
voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht.Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer wil weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

Wat staat er op onze planning?
14 december 2014: In Sleutelen aan deze wereld staan we stil bij de actie van Welzijnszorg.
11 januari 2015: Opnieuw is iemand van onze parochie onze gids en inleider in De week aan het Woord.
8 februari 2015: In Vasten vieren houden we even halt bij de betekenis van vasten en hoe dit in de zondagslezingen van de Veertigdagentijd aan bod komt.
8 maart 2015: In Gelezen geloven lezen en bespreken we samen een tekst van een wereldleider over de rol van het christelijke geloof in de grote en kleine beslissingen die genomen worden.
26 april 2015: In Verrijzenis verbeeld verdiepen we ons in verrijzenisverhalen zoals die in de zondagen na Pasen in de liturgie worden gelezen.
Een boeiend aanbod om ons geloof te verdiepen! Alvast welkom!

Hoe deelnemen?
Vooraf verwittigen dat je komt is fijn maar niet noodzakelijk. We verzamelen op bovenstaande data om 9.25 uur in de pastorie. Aansluitend ben je welkom in de viering van 11 uur. Voor meer info kan je steeds terecht bij Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 in Ranst of telefonisch op het nummer 03 225 56 26).

***

Parochieactie: Groot zijn in het klein(e)!
Een glimlach op je gezicht... Wat warmte voor wie in de kou staat... Was dat niet wat Jezus ons voordeed?! Groot zijn in kleine dingen, elke dag opnieuw..
Dát is ons antwoord op de verruwing van onze samenleving! Na de reuzensjaal van 2011 gaan we nu voor vele kleine mini-mutsjes. Kleine boodschappertjes van warmte die we willen verspreiden op lachende eiergezichtjes. Zo dragen we onze warmte uit!

            

Goedgemutst breinieuws uit Ranst! Goed nieuws! Onze breiactie doet de vingers kriebelen! Breinaalden worden boven gehaald, die restjes wol komen toch nog van pas! Heb jij ook zin om mee te doen? Kom dan zeker naar onze breimomenten in de pastorie:    · Woensdag 19 november – 14 u. – 16 u.
Breng zelf breinaalden (n°3) en restjes wol mee, wij zorgen voor koffie en gezelligheid! Maar opgepast! Deze breikriebels zijn besmettelijk! Ze veroorzaken zin in méér! Waarom dan geen brei- en babbelavond organiseren bij jou thuis?! Op deze website (klik hier) of achteraan in de kerk vind je heuse uitnodigingen terug waarmee je je vriend(innen) kan warm maken voor een avondje vol plezier,
breien én goedhartigheid!
Klik hier om de sfeerfoto's in het webalbum te bekijken.

Goedgemutst! Breiactie ten voordele van Welzijnszorg
Op woensdag 19 november hielden we weer een breimoment in de pastorie. Terwijl de reeds afgewerkte eiermutsjes goedkeurend toekeken van op de schouwmantel, werd er naar hartelust gebreid en gepraat. Mèt een tasje koffie en een koekje natuurlijk! En of het gezellig was!

***

Zuster Raf in Guatemala
             Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

***

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek. (Klik op de foto's.)
                                                            
         De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 37.000 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. Detoegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou. Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken;
TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be     E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden

***

Op 3 november overleed Laurent Van Reusel, echtgenoot van Vera Geudens.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 12 november om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.45 uur.

Op 5 november overleed Flora De Cock, echtgenote van Paul Van Dessel.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 15 november om 10 uur in de parochiekrk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2013. Klik op het logo.

***

PAROCHIEBLAD: ABONNEMENT

Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***Een idee of reactie?         

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(91) ‘Dank je wel’ voor doodgewone dingen

We hebben allerlei dagen in het leven geroepen om dankbaar te zijn naar mensen toe: vaderdag, complimentendag, secretaressedag, moederdag, thanksgivingsday en noem maar op.
Blijkbaar hebben we deze dagen nodig om af en toe eens tegen elkaar dank je wel te zeggen, om iemand een schouderklopje te geven of in het zonnetje te zetten. Het is blijkbaar moeilijk om gewoon spontaan iemand te bedanken.
Hebben wij ook een vaderdag, moederdag, secretaressedag of wat voor dag dan ook nodig om dank je wel te zeggen?

Er is een lied over de doodgewoonste dingen – ‘De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen, ik zing van al ’t mooie dat ik zie; het dagelijkse leven is m’n allermooist gegeven’ – waarvoor je op momenten dat het niet meezit zo dankbaar kunt zijn: een onverwachte brief, een handdruk van een vriend of vriendin die je niet had verwacht, een telefoontje of dat kleine bosje bloemen, de glimlach van een ander.

Als wij alles niet zo vanzelfsprekend zouden vinden maar ons af en toe weer eens durfden verwonderen over het licht van deze dag, het water dat uit onze kraan komt, een dak boven ons hoofd, gewoon die alledaagse dingen; wellicht zouden we dan vaker gewoon spontaan dank je wel kunnen zeggen.
Hebt u vanmorgen zo’n ‘dankjewel’ misschien ook al uitgesproken voor het ontbijt dat voor je klaar stond of toen je partner iets vriendelijks tegen je zei of je even hielp toen dat nodig was?

Mag het ons in de komende weken gegeven zijn geregeld dank je wel te zeggen. Wellicht worden wij daar een stuk vriendelijker, medemenselijker, heel van.
Het moge zo zijn.
                                                                                                                                                                                     Jongerenkerk Venlo

***


Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Verder leven zonder jou - 21 tot 23 novermber - weekend voor mensen van wie de partner overleden is - Zie hoger.
 • Trefdag Taizé in Schoten  - 18de editie nu zaterdag 22 november
  Keuzeprogramma voor jong en oud, met jongerentocht, getuigenissen en gesprekken, bibliodrama en sacrale dans, muziek en gebed.
  Alle info via  deze link naar de parochiewebsite , of  deze link voor het jongerenluik
 • Quiz Annuncia-Instituut Ranst - Zaterdag 22 november 2014 om 20.00 u. in het Annuncia-Instituut, Gasthuisstraat 19 A.
  Ben je klaar om je kennis te meten aan de hand van een meeslepende reeks vragen? Elk onderwerp komt aan bod: film en muziek, politiek en Hollywood, huis, tuin en keuken, ... Laat je aan de tand voelen door onze hypnotiserende quizmaster! Schrijf u in via: kwis.annuncia.ranst@gmail.com
  € 15 inkom per ploeg, ploegjes van maximaal 6 personen! Te betalen via rekeningnummer BE60 4079 0278 7170 met vermelding: “kwis ploegnaam en ploegkapitein”
 • Academie Voorkempen - "Een lang leven gezond" - 27 november - Raadzaal Gemeentehuis Zandhoven - Klik hier voor meer info.
 • Kerstconcert "Een Swingende Kerstmis" ingericht door Davidsfonds - Optreden van Combo 'Van Leuven en vrienden' - Parochiekerk Oelegem - Aanvang om 15 uur op 14 december a.s. - Kaarten: Gerda den Bok, Bieslooklaan 13 - Broechem; vvk € 10 - aan kassa € 12 - Tel.: 03 485 75 23

***

 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 

 

 
       
Copyright © 2002