Update your browser

Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Diaken Peter Houllebergs

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 225 56 26
gsm 0479 88 54 94

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

Een jaar van barmhartigheid!
Lees hier meer!

 

 

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

 

 

 
Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van SyriŽ bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen
tot inkeer
en bescherm hen
die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop, spoor de leiders aan te kiezen voor vrede
in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening
met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door
Jezus Christus,
Vorst van Vrede
en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor SyriŽ en
de rest van de wereld!

Welkom aan de familie Ahmad!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

 

Mensen veranderen niet door
wat ze anderen horen zeggen,
maar door wat ze
zichzelf horen zeggen. 
Blaise Pascal

Vorige week:  

Opgesloten zijn,
is niet altijd achter tralies zitten.
Je kunt ook een gevangene
van je eigen overtuigingen zijn. 
Maharadji  


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair
met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze
te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht
Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren?
Klik hier voor informatie.
7-6-14

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met
Google Chrome.

Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

 

Welkom!

                                                                                                                                                       Laatste update:22-1-2017                                                                           

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.gewijderuimte.org

***

 


In de wereld van vandaag werken veel christenen van verschillende kerken samen in dienst van mensen in nood
voor de verdediging van het menselijk leven en haar waardigheid, voor de verdediging van de schepping en tegen onrecht.
Dit verlangen om samen op te trekken, om samen te werken in dienst van en in solidariteit met de zwakken en hen die lijden
is een bron van vreugde voor ons allen.
Verbind jouw stem met de mijne om te bidden voor allen die door gebed en broederlijke naastenliefde bijdragen aan het herstel
van de volledige verbondenheid van de Kerk ten dienste van de uitdagingen voor de mensheid.
Dat alle christenen trouw mogen zijn aan de leer van onze Heer, door zich in te spannen voor de eenheid tussen de kerken via gebed
en broederlijke liefde. Dat zij met elkaar samenwerken om een antwoord te geven op de uitdagingen aan de mensheid vandaag.

Paus Franciscus

***   

 

Vernieuwing kerkraad
Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er twee vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Pancratius te Ranst.
Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie
(voor de parochie Sint-Pancratius betreft het de deelgemeente Ranst).
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 24 januari 2017 ingediend zijn bij: Kerkfabriek Sint-Pancratius, Gasthuisstraat 19 in 2520 Ranst.
De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij. 
Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.
Na 24 januari 2017 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Pancratius in Ranst.

Opgemaakt op 1 januari 2017 te Ranst.

Peter Houlleberghs
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Pancratius in Ranst

  
                                                                                                      ***
 

GELOOFSKERNEN en  PAROCHIES van groot  Ranst en groot Zandhoven - Het verhaal gaat... verder...

Beste mensen van onze toekomstige pastorale eenheid,
zoals jullie wellicht al vernomen hebben, zijn wij met een stuurgroep al enkele maanden op weg, om het dossier voor de pastorale eenheid voor te bereiden. Misschien was je aanwezig op de 'Heen en weer' avonden van 25 mei en 2 juni en heb je daar al wat inzicht gekregen.
Wij willen met de stuurgroep het dossier voor de bisschop grondig voorbereiden.
Daarom  geven we graag ook jou de kans, om mee te denken en richting te geven aan toekomst van onze geloofsgemeenschappen.
Omdat we jouw inspraak erg op prijs stellen, hebben we met de stuurgroep besloten om 4 avonden te organiseren rond de 4 grote domeinen van onze pastoraal.
Op 25 januari nodigen we graag al de mensen uit die met liturgie en vieren te maken hebben: gebedsleiders, lectoren, zangkoren, organisten, predikanten, mensen die vieringen opstellen enz. Dit om 20 u. in de kerk van Ranst.
Op 22 februari willen we luisteren naar, en spreken met allen die met catechese en verkondiging bezig zijn: doop-eerste communie-vormsel-verloofdencatechisten, predikanten, leden van bijbelgroepen, schoolpastoraal, begeleiders van catechumenen e a.
Deze avond gaat door om 20 u. in de school van Emblem,
Op 22 maart verwachten we al de mensen die zich inzetten op vlak van diaconie: wijkwerking, ziekenzorg, missiegroep, pastoraal in woon-zorgcentra, broederlijk delen, Welzijnszorg, 3de en 4de  wereldprojecten, schoolacties, rouwbegeleiding, enz. Voor deze avond zijn we welkom in de Griffel te Pulle om 20 u.,
En tenslotte komen we op 26 april om 20 u. samen in de parochiezaal van Zandhoven, met al diegenen die zorg dragen voor het materieel en financieel beheer van onze parochies.

Wij willen heel graag luisteren naar jou. Jouw inbreng is belangrijk en we hopen dan ook dat jij erbij kan zijn.
Wij zorgen voor een warm welkom, de nodige info, een tas koffie of thee en een externe luisteraar, om niets verloren te laten gaan.
Wil je meedenken en spreken? Draag je mee zorg voor een geloofsgemeenschap? Vraag jij je wel eens af hoe het in de toekomst verder kan gaan? Wel dan willen we je graag ontmoeten op één of meerdere van onze avonden.

Je bent van harte welkom!
De stuurgroep Pastorale Eenheid

Uitnodiging - Pastorale eenheid: Het verhaal gaat verder....

Met de beide avonden Heen en weer tussen gemeenschappen hebben we vorig jaar in Zandhoven en Ranst het startschot gegeven in het op weg gaan naar een pastorale eenheid. Dit voorjaar willen we concrete stappen zetten.  Op woensdag 25 januari komen we met geïnteresseerden uit de verschillende parochies en geloofskernen in Ranst en Zandhoven samen om met elkaar van gedachten te wisselen en te zoeken hoe we in de nabije toekomst ons christelijke geloof zullen blijven vieren.  Deze samenkomst gaat door in de Sint Pancratiuskerk en start om 20 u. Wie wil mee zoeken en mee denken is van harte uitgenodigd ! 

 

 

 

Nieuws van Zuster Raf in Guatemala
Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

Je vindt er ook de gegevens om finantiŽle steun te verlenen.


Driekoningenzingen voor Zuster Raf 

Op 7 januari j.l. trokken onze driekoningen-zangers opnieuw de straat op om geld in te zamelen voor het ontwikkelings- en missiewerk van
Zuster Raf Van Mechelen die in Guatemala werkzaam is. 
Verkleumde 'koningen' trokken toch de baan op ondanks het gure weer en haalden 1751,28 euro op.
Ze kregen ook versterking van de jongeren uit 'Godden op Zondag' die zich voorbereiden op hun Eerste Communie of Vormsel,
zij haalden nog 260 euro op. Samen dus een mooi bedrag van
2011,28 euro dat integraal aan Zuster Raf wordt bezorgd.

Wij zijn alle 'koningen' dankbaar voor hun inzet en zeker ook veel dank aan de 'milde gevers'!

***

 


 

 

    

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek.
(Klik op de foto's en op het logo.)

           


                                                               
De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 60.250 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de
fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***

Flashmob Samen naar meer!             Ook op Kerknet: www.kerknet.be/organisatie/encounter-vlaanderen
Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Weekends voor koppels - “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf en je relatie.”
Op de website www.samennaarmeer.be vind je een aanbod van diverse weekends voor koppels.
Weekends voor koppels in de startblokken zijn voor recent of toekomstig samenwonenden, verloofden of toekomstige trouwers.
Weekends voor koppels in een duurzame relatie zijn voor reeds langer samenwonenden of gehuwden.
Weekends (midweek) voor seniorenkoppels zijn voor koppels die een actieve loopbaan achter zich hebben.
Op de website www.eenlevensamen.be vind je informatie over weekends voor holebi-koppels in een duurzame relatie.
Weekends voor jongeren -
“Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
De website www.kiesdanzelf.be richt zich tot jongeren van 18 tot ongeveer 32 jaar met een weekendaanbod voor die leeftijdsgroep.
Weekends voor alleenstaanden
- “Een weekend lang tijd nemen voor jezelf.”
Op de website www.mijneigenweg.be worden weekends voor alleenstaanden die ouder zijn dan 30 voorgesteld.
Encounter Vlaanderen -
Huis Ter Schelde - Notelaarstraat 14 - 2660 Hoboken    Tel. 03 825 83 23   
Maandag, donderdag en vrijdag: 9.00 uur – 12.30 uur - info@samennaarmeer.be

***

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2016. Klik op het logo.

Op 5 januari overleed Bertha Wils, echtgenote van Carolus Aerts.
De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 12 januari om 10 uur in de parochiekerk.
Begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

Op 10 januari overleed Willy Lauwers, weduwnaar van Paula Geys.
De uitvaartliturgie heeft plaats op dinsdag 17 januari om 10 uur in de parochiekerk.
Begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur

Op 17 januari overleed Michel Dierckxsens, echtgenoot van Vera Van Lierde.
De uitvaartliturgie heeft plaats op dinsdag 24 januari om 10 uur in de parochbiekerk.
Begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur

Op 22 januari overleed Suzanne Hoes, echtgenote van Paul Goris.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 28 januari om 10 uur in de parochiekerk.
Begroeting in de kerk vanaf 9.30 uur

***

Parochieblad abonnement
Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 35 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad: BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad.
We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***
Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek

(108) Liefde als Gods taal en woord

Waarom schrikken wij ervoor terug ons door God te laten beminnen?
Waarom zelfs die gedachte afwijzen en al het lijden van de wereld aanwijzen
om te bewijzen dat Gods liefde een illusie is?
Waarom moet de wereld eerst volmaakt zijn
vooraleer wij durven te geloven dat God van ons houdt?

Waarom schrikken wij ervoor terug ons door God te laten beminnen?
Waarom willen wij afstand houden?
Waarom telkens uitpakken met het doembeeld van onze fouten
en onze behoefte aan vergeving?
Waarom niet simpel gelukkig zijn omdat God van ons houdt?

Als God ons wil beminnen in een wereld zoals die is,
als Hij van ons wil houden zoals wij zijn,
onvolmaakt, struikelend, maar steeds op weg.

Als liefde nu eens zijn manier is om het lijden van de wereld mee te dragen.
Als liefde zijn manier is om ons te genezen, om ons weer heel te maken.
Als liefde zijn taal is, zijn Woord...
Waarom zouden wij er dan voor terugschrikken om Hem te antwoorden
in dezelfde taal, met hetzelfde woord? Hij heeft het in ons hart gelegd.

Manu Verhulst

***
                                                                        

Klik op het logo om de agenda van het ganse jaar (en verder) te bekijken.

Zie ook bij vieringen en op onderstaande logo's voor de activiteiten van deze instellingen.

  

 

 

 

 

 

 


                                                                                                             ***

Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. (Site onder extern beheer)

 • Winterconcerten in Millegemkerk - 31e concertreeks - Meer info 

 • Winterwandelen in het Land van Playsantiën - 29/1 Ranst - 12/2 Zoersel - 26/3 Malle - Meer info
 • Academie  Voorkempen  - 19 januari 2017 - Raadzaal gemeentehuis, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven
  Van 14 uur tot 16 uur. Toegang vanaf 13.30 uur - Leden  € 5 /niet leden  € 7
  Verdriet en verlies maken deel uit van het leven, en toch bereiden weinig mensen zich hierop voor. Zowel de rouwenden als de omgeving zitten met vragen. Is het normaal dat je je na maanden nog zo verdrietig voelt? Is het ooit nog mogelijk om weer van het leven te genieten? Is het waar dat de tijd 'alle wonden heelt'? Hoe kan je iemand in verdriet helpen en troosten? Manu Keirse geeft tijdens deze lezing antwoorden en inzichten.
  Manu Keirse is emeritus hoogleraar verliesverwerking aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U. Leuven
  en deeltijds hoogleraar aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Hij is auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet

 • Plechtige Sint-Antoniusviering - zondag 22 januari 2017 om 9.30 uur, in en rond het kerkje van Millegem – Ranst
 • Winterwandeling te Broechem op zondag 29 januari a.s. "Ieder zijn meug" - Info en inschrijving: 03 225 34 19 of toerisme@ranst.be
 • De Gezinsbond van Ranst organiseert een tweedehandsbeurs van baby-en kinderkleding tot 16 jaar op zondag 19 februari van 13.30 -15.30 uur in het Gildenhuis Lievevrouwestraat 15 in Ranst. De inkom is gratis, er zijn pannenkoeken met koffie te verkrijgen en er is tevens een speelhoek voorzien voor de kleine kinderen. Tevens is er zwangerschapskledij te koop.
  Voor de deelnemers; prijs per lijst van 20 stuks is 2 euro voor leden, 4 euro voor niet leden Gezinsbond. Lijsten te bekomen vanaf 26 januari bij Stephanie Blancke Processieweg 10 - 03 464 12 00 - stephanieblancke@hotmail.com - dinsdagavond tussen 19 u. en 20 u. en bij Katleen Peeters Zevenbergenlaan 25 - 0472 20 00 63 - katpeeters@yahoo.co.uk - op woensdagavond tussen 19 u. en 20 u. Maximaal 2 lijsten per deelnemer. 20% van de verkoop wordt afgestaan aan de organisatie als tussenkomst in de kosten. Niet teruggehaalde stukken: om 17.30 u.
 • Gezinsbond Ranst organiseert een Creanamiddag op maandag  27 februari van 14 u. tot 16.30 u. 
  in het Annuncia Instituut - Gasthuisstraat 19A te Ranst.
  Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar zijn welkom om mee te komen knutselen. Onder begeleiding kunnen jullie een aantal werkstukjes maken die jullie uiteraard mee naar huis mogen nemen. Breng daarom een zak mee. Op voorhand inschrijven is nodig.Tarief: 7 euro voor niet-leden, 4 euro voor leden Gezinsbond. Inschrijven tot en met  21 februari bij Marijke Siemons Herentalsebaan 64, 2520 Ranst 03 475 97 67 -  Devos.siemons@skynet.be op woensdag vanaf 13 u., dinsdag- en vrijdagavond vanaf 20 u. Of stop gepast geld in een omslag samen met naam, leeftijd en eventueel lidnummer Gezinsbond op dit adres.
  Een drankje en een koek zijn inbegrepen, alsook het gebruik van alle materiaal. Bij vragen kan je terecht op het nummer 03 475 17 12.
 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2017
  Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data: Meibedevaart: 14-20 mei met HST - 15-19 mei met vliegtuig
  Julibedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) o.l.v. Mgr. Bonny - 16-21 juli met HST - 17-21 juli met vliegtuig
  U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.
  De voornaamste eigen liturgische vieringen volgen het pastoraal thema 2017 van Lourdes: “de Heer heeft grote dingen aan mij gedaan”
  (Lc. 1, 49). Het is een vers uit het Magnificat, het danklied van Maria.
  Inlichtingen: Hof ter Lo 8 bus 2,  2140 Borgerhout - Tel.: 03 218 92 21 - Ons secretariaat is open vanaf 1 februari: elke dinsdag 14-17
  donderdag: op afspraak - e-mail: info@dba-lourdes.org - www.dba-lourdes.org
 •  

 

 

***

 • Boek van Mgr. Johan Bonny, Roger Burggraeve en Ilse Van Halst over relaties, huwelijk en gezin
  ‘Mag ik? Dank je. Sorry - Vrijmoedige dialoog over relaties, huwelijk en gezin’ - Het is een hartelijke oproep om van gedachten te wisselen over relatievorming, huwelijk en gezin aan al wie in de pastoraal actief is, in school en opvoeding, en ruimer aan alle gelovigen en geïnteresseerden in onze samenleving. Uitgave Lannoo

  Zeven keer jezelf overstijgen - Geestelijke werken van barmhartigheid - Erik Galle - Uitgave Halewijn

  Help! Ik ben gelukkig - Schizofrenie van een samenleving - Mark Van de Voorde - Uitgeverij Pelckmans

 • Godfried Danneels - Biografie - Een verrassend en kritisch beeld van een bevoorrechte getuige van de geschiedenis van België en van de wereldkerk - Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door JŁrgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuÔet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 
       
Copyright © 2017