Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: "Hemelvenster"
door Roel van Veldt

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop,
spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van de wereld!
Lees de brief van onze bisschop.

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Je hoeft geen ander mens te worden om de dingen eens anders aan te pakken.

Vorige week:

Velen zijn in staat om over mooie en interessante dingen te praten, maar slechts weinigen zijn in staat te luisteren, want luisteren vereist geestkracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

30e ZONDAG DOOR HET JAAR
Mat. 22,34-40:
Het voornaamste gebod
Vers 40: Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.

God's wet voor ons in onze omgang met elkaar wordt uitgedrukt in 10 geboden. Wat is nummer 1?
God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en al uw krachten.
En nummer 2 wordt op deze manier concreet beleefd: Gij zult uw naaste beminnen gelijk uzelf.

Als je daar alleen maar van overtuigd bent, gebeurt er niets. Met andere woorden, dan is er geen redding!
Maar als je dit in waarheid doet, dan gaat er een nieuwe wereld open en die nieuwe wereld is het Rijk van God met mensen.Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, geïnspireerd door Hem, zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder ons geloof en laat in ons uw wijsheid
groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!

Laatste update: 20-10-14

                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.erbij.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

SYNODE OVER HET GEZIN - Werktekst van Bisschop Johan Bonny - Klik hier voor de volledige tekst. Bron: Kerknet

***

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING MGR. LEONARD, OPPERRABBIJN GUIGUI EN NOUREDDINE SMAILI - Donderdag, 21 augustus 2014 

BRUSSEL (Bron: KerkNet) - Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, opperrabbijn Albert Guigui en voorzitter Noureddine Smaili van het Executief van de Moslims van België hebben een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd in verband met de conflicten die momenteel zovele regio's in de wereld teisteren. Hierna volgt de integrale tekst van de verklaring.

"Niemand blijft onberoerd bij de ontelbare onschuldige slachtoffers, de gedwongen volksverhuizingen, de vernietiging van cultusplaatsen en het onrecht in heel wat regio’s wereldwijd. Deze vreselijke feiten, die de hele wereld door elkaar schudden, interpelleren ons om meerdere redenen. Allereerst is er de gegronde vrees voor de gevolgen van deze gebeurtenissen voor de veiligheid van de hele wereld. Veel aanwijzingen laten vermoeden dat deze conflicten niet beperkt zullen blijven tot de regio’s waarin ze zich nu voordoen. Op de tweede plaats is het onze gemeenschappelijke morele plicht om daadwerkelijk onze solidariteit te betuigen met alle getroffen volkeren. Niet door hun problemen naar Europa te importeren, maar om te trachten vanuit Europa oplossingen aan te reiken.
Als vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten, vinden we het onze plicht om alle wandaden begaan in naam van de religie streng te veroordelen. Geen enkele godsdienst heeft het recht de stabiliteit, de vrede en de samenhorigheid van een samenleving op het spel te zetten. Dat druist juist in tegen de kern van elke religie die precies het samenleven en het menselijke leven op aarde wil bevorderen en behoeden. Niets kan het verjagen of uitroeien van etnische minderheden op basis van godsdienstige of welke redenen dan ook rechtvaardigen. Ook al probeert men de oorsprong en de varianten van de conflicten die in deze regio’s woeden te begrijpen, toch blijft het verbazen hoe bepaalde discours het geloof ‘instrumentaliseren’ om bevolkingsgroepen ertoe over te halen zich te laten meevoeren in een oorlog tussen beschavingen of tussen religieuze gemeenschappen.

Los van elk politiek gelegenheidsdiscours veroordelen wij daarom ten stelligste elke vorm van geweld in naam van religie. Wij willen iedereen uitdrukkelijk oproepen tot respect voor zijn medemens ongeacht zijn levensovertuiging, ras, huidskleur, etnische of culturele origine. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van elk discours, verpakt als geloofsoproep, dat zou kunnen verward worden met het aanzetten tot verdrukking van andermans geloofsovertuiging."

***

MISSIO - Oktober is missiemaand!
Vandaag, 1 oktober, wordt in onze kerk het startschot gegeven voor de missiemaand. Deze maand staan de wereldkerk, de projecten van lokale kerkgemeenschappen en de grenzeloze christelijke solidariteit centraal. Voor Missio is dit de campagnemaand bij uitstek.
Deze maand staan we stil bij wat ons allen drijft: de zending van het doopsel. Als begin van de geloofsweg daagt het ons uit om getuige te zijn van de genade die we mochten ontvangen. Het doopsel houdt een engagement in, we moeten ons doopsel concreet gestalte geven in de samenleving.
De christenen van Myanmar, ons gastland tijdens deze campagne, hebben het daar niet altijd makkelijk mee. Hun land zet immers nog maar de eerste stappen richting godsdienstvrijheid en de weg is nog lang. Maar ze blijven niet bij de pakken zitten. Ze nemen hun zending ernstig en willen bouwen aan een nieuw Myanmar en een betere wereld. Bouw jij mee? Ga naar www.missio.be

***

OPMERKELIJK

Nieuwe versie ‘ONZE VADER' voor het Nederlands taalgebied

BRUSSEL (KerkNet) - De Vlaamse- en Nederlandse bisschoppen en de Apostolische Stoel hebben hun goedkeuring gegeven aan een nieuwe vertaling van het ‘Onzevader’. Beide bisschoppenconferenties zullen in een later stadium de invoeringsdatum bepalen voor het gebruik van deze nieuwe, voor Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijke katholieke vertaling van het Gebed des Heren in de liturgie.
De aangepaste vertaling van het ‘Onzevader’ (Gebed des Heren) luidt:
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

We gedenken onze overledenen op Allerheiligen

     Klik op het logo voor een overweging.
     We nodigen iedereen uit in de Gebedsdienst van Allerheiligen om 15 uur. We willen er luisteren naar het Woord van de      Schrift, we willen onze overledenen in geloof toevertrouwen aan de handen van God. In het bijzonder willen we de                                            overledenen van het voorbije jaar gedenken.
Na de viering kunnen de familieleden van deze overledenen het kruisje met de naam van de overledene en het kaarslichtje dat tijdens de gebedswake en de begrafenisviering op het altaar brandde, mee naar huis nemen als een bijkomende herinnering aan wie overleden is.

 Klik hier voor de overledenen in onze parochie sedert Allerheiligen 2013.

Als je partner overleden is
Van 21 tot 23 november 2014 is er Verder leven zonder jou - weekend voor mensen van wie de partner overleden is. Dit weekend wil door de ontmoeting met lotgenoten de kans bieden om stappen te zetten op weg naar de heling en verwerking van het partnerverlies. Tijdens het weekend wisselen praten, luisteren, stilte en beweging elkaar af. In kleine groepen wordt de tijd genomen om de eigen ervaringen en
gevoelens te verwoorden en om naar elkaar te luisteren. Wie dat wenst, kan zich na het weekend inschrijven voor vier zaterdagnamiddagen die gelden als nazorg.
Het weekend start vrijdagavond om 19 uur en loopt tot zondag 19 uur in Hof Zevenbergen aan de Kasteeldreef 22 in Ranst. De begeleiding is in handen van Poel Gevers, Min Storms (info@verderlevenzonderjou.tk) en Marijke Marijnissen (tel. 03 297 45 12). Deelnemen kost 140 euro (volpension). Inschrijven kan tot uiterlijk één week voor aanvang van het weekend. Informatie bij de begeleiders van het weekend of bij CCV in het bisdom Antwerpen, tel. 03 287 35 83 of antwerpen@ccv.be.
Dit weekend wordt twee keer per jaar georganiseerd.
Voor de volgende data en voor alle info kunt u kijken op www.verderlevenzonderjou.tk.
Klik hier voor folder en inschrijving.

***

Godden Op Zondag" breidt uit !  Welkom bij "Godden Op Zondag +” !
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht.Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer wil weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

Wat staat er op onze planning?
9 november 2014: In Met Marcus op weg krijgen we een inleiding op dit evangelie dat we vanaf de advent in de liturgie zullen volgen.
14 december 2014: In Sleutelen aan deze wereld staan we stil bij de actie van Welzijnszorg.
11 januari 2015: Opnieuw is iemand van onze parochie onze gids en inleider in De week aan het Woord.
8 februari 2015: In Vasten vieren houden we even halt bij de betekenis van vasten en hoe dit in de zondagslezingen van de Veertigdagentijd aan bod komt.
8 maart 2015: In Gelezen geloven lezen en bespreken we samen een tekst van een wereldleider over de rol van het christelijke geloof in de grote en kleine beslissingen die genomen worden.
26 april 2015: In Verrijzenis verbeeld verdiepen we ons in verrijzenisverhalen zoals die in de zondagen na Pasen in de liturgie worden gelezen.
Een boeiend aanbod om ons geloof te verdiepen! Alvast welkom!

Hoe deelnemen?
Vooraf verwittigen dat je komt is fijn maar niet noodzakelijk. We verzamelen op bovenstaande data om 9.25 uur in de pastorie. Aansluitend ben je welkom in de viering van 11 uur. Voor meer info kan je steeds terecht bij Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 in Ranst of telefonisch op het nummer 03 225 56 26)

***

Parochie-actie: Groot zijn in het klein(e)!
Een glimlach op je gezicht... Wat warmte voor wie in de kou staat... Was dat niet wat Jezus ons voordeed?! Groot zijn in kleine dingen, elke dag opnieuw..
Dát is ons antwoord op de verruwing van onze samenleving! Na de reuzensjaal van 2011 gaan we nu voor vele kleine mini-mutsjes. Kleine boodschappertjes van warmte die we willen verspreiden op lachende eiergezichtjes. Zo dragen we onze warmte uit!

            

Goedgemutst breinieuws uit Ranst! Goed nieuws! Onze breiactie doet de vingers kriebelen! Breinaalden worden boven gehaald, die restjes wol komen toch nog van pas! Heb jij ook zin om mee te doen? Kom dan zeker naar onze breimomenten in de pastorie:
· Zaterdag 18 oktober – 14 u. -16 u.      · Zondag 9 november - 9.30 u. -11 u.      · Woensdag 19 november – 14 u. – 16 u.
Breng zelf breinaalden (n°3) en restjes wol mee, wij zorgen voor koffie en gezelligheid! Maar opgepast! Deze breikriebels zijn besmettelijk! Ze veroorzaken zin in méér! Waarom dan geen brei- en babbelavond organiseren bij jou thuis?! Op deze website (klik hier) of achteraan in de kerk vind je heuse uitnodigingen terug waarmee je je vriend(innen) kan warm maken voor een avondje vol plezier, breien én goedhartigheid!
Klik hier om de sfeerfoto's in het webalbum te bekijken.

***

Zuster Raf in Guatemala
             Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

Zuster Raf Van Mechelen terug vertrokken naar Guatemala
Wanneer je dit leest, is zuster Raf Van Mechelen reeds terug volop aan de slag gegaan met haar vormingswerk van "gezondheidswerkers" in Guatemala. We wensen haar veel voldoening en vreugde toe bij haar werk te midden van al haar medewerk(st)ers: samen met al deze mensen, die zij een medische vorming heeft gegeven en geeft, zet zij zich in opdat mensen van de meest elementaire medische zorgen zouden kunnen genieten. De omhaling in onze kerken tijdens het weekeinde van 20 en 21 september bracht € 834 op. Daarvoor dank. Wie niet in de gelegenheid was haar werk te steunen, kan dat nog steeds: er bestaan twee mogelijkheden, klik hier voor info.
                                                                                                                                           Marcel Van Peer, pastoor

Goede vrienden,
De vakantie is voorbij. Het was weer eens een heel deugddoende tijd!
Graag dank ik jullie voor al die fijne en lieve attenties en heel bijzonder voor de steeds gulle steun voor broeders en zusters in Guatemala.
Ook vanwege hen veel dank!
                                                                                                                                            Heel hartelijk,
                                                                                                                                            Raf Van Mechelen

***

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek. (Klik op de foto's.)
                                                            

         De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 36.000 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. Detoegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou. Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken;
TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be     E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden

***

Op 15 oktober overleed Rosa De Schutter, weduwe van Rene Meeus.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 25 oktober om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.30 uur.

Op 15 oktober overleed Jef Verhoeven, weduwnaar van Simonne Bosmans.
De uitvaartliturgie heeft plaats op donderdag 22 oktober om 10 uur in Millegemkerk.
Avondwake op dinsdag 21 oktober om 19.30 uur in Millegemkerk.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2013. Klik op het logo.

***

PAROCHIEBLAD: ABONNEMENT

Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***Een idee of reactie?         

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(91) ‘Dank je wel’ voor doodgewone dingen

We hebben allerlei dagen in het leven geroepen om dankbaar te zijn naar mensen toe: vaderdag, complimentendag, secretaressedag, moederdag, thanksgivingsday en noem maar op.
Blijkbaar hebben we deze dagen nodig om af en toe eens tegen elkaar dank je wel te zeggen, om iemand een schouderklopje te geven of in het zonnetje te zetten. Het is blijkbaar moeilijk om gewoon spontaan iemand te bedanken.
Hebben wij ook een vaderdag, moederdag, secretaressedag of wat voor dag dan ook nodig om dank je wel te zeggen?

Er is een lied over de doodgewoonste dingen – ‘De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen, ik zing van al ’t mooie dat ik zie; het dagelijkse leven is m’n allermooist gegeven’ – waarvoor je op momenten dat het niet meezit zo dankbaar kunt zijn: een onverwachte brief, een handdruk van een vriend of vriendin die je niet had verwacht, een telefoontje of dat kleine bosje bloemen, de glimlach van een ander.

Als wij alles niet zo vanzelfsprekend zouden vinden maar ons af en toe weer eens durfden verwonderen over het licht van deze dag, het water dat uit onze kraan komt, een dak boven ons hoofd, gewoon die alledaagse dingen; wellicht zouden we dan vaker gewoon spontaan dank je wel kunnen zeggen.
Hebt u vanmorgen zo’n ‘dankjewel’ misschien ook al uitgesproken voor het ontbijt dat voor je klaar stond of toen je partner iets vriendelijks tegen je zei of je even hielp toen dat nodig was?

Mag het ons in de komende weken gegeven zijn geregeld dank je wel te zeggen. Wellicht worden wij daar een stuk vriendelijker, medemenselijker, heel van.
Het moge zo zijn.
                                                                                                                                                                                     Jongerenkerk Venlo

***


Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Gratis filmvoorstelling bij GROS Ranst - Op vrijdag 24 oktober 2014 om 20 u. brengt GROS Ranst (Gemeentelijke Raad Ontwikkelings Samenwerking) een gratis filmvoorstelling in de polyvalente zaal van ‘den Boomgaard’, Antwerpsesteenweg 57 te Broechem.
  In de film ALL THE INVISIBLE CHILDREN laten acht filmmakers zien hoe kinderen overal ter wereld kopje onder gaan in armoe, onderdrukking en intolerantie. Met een zeer gemengd resultaat.
  Aan de hand van zeven korte films vraagt de film aandacht voor de kinderproblematiek in de wereld en betuigt daarmee steun aan Unicef en het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Bekijk een korte trailer op : https://www.youtube.com/watch?v=iPcn-BqG7b8
  Alle belangstellenden zijn welkom. De deuren openen om 19.30 u. en na de voorstelling krijgt elke aanwezige een gratis drankje aangeboden.
 • Gezinsbond van Ranst organiseert een kindertheater ” ’t Is tijd klein konijn” door Figurentheater Vlinders & C° voor 4- tot 8-jarigen & familie  op woensdag 29 oktober in Polyvalente zaal – Den Boomgaard Ranst - Aanvang 14.00 u. (deuren 13.30 u.) Duur van de voorstelling 1 uur + drankpauze, einde voorzien om 15.30 u. - “’t Is tijd klein konijn, klein konijn droomt van verre reizen met zijn eigen raket. Ver weg van waar hij nu is: de konijnenwereld waar niemand tijd voor hem maakt.” - Prijs: niet-leden Gezinsbond: € 6 (inkom + drankje), leden: € 3 (inkom + drankje)
 • OKRA Academie Voorkempen - Raadzaal Gemeentehuis - Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven – Donderdag 30 oktober - Toegang vanaf: 13.30 u. Aanvang: 14.00 u. Leden € 5 - niet leden € 7 - Monarchie en macht: België en zijn koningen - door Mark VAN DEN WIJNGAERT
  Hoe werd België een monarchie? Hoe stond Leopold I tegenover de grondwet? Waarom werd Congo Vrijstaat, Belgisch Congo? Was Albert I de koning-soldaat of is dat een van de vele mythes rond het koningshuis? Vormt de troonsafstand van Leopold III de breuklijn in de geschiedenis van de monarchie? Welke rol spelen de Belgische vorsten bij de regeringsvorming?
  Mark VAN DEN WIJNGAERT geeft een overzicht van de Belgische geschiedenis en de rol die de koningen daarin spelen. Door de evolutie van een elitaire naar een democratische samenleving en van een unitaire naar een federale staat erodeert de macht van de koning. De vraag is of daarmee ook de invloed van de koning verminderd is.
  Mark VAN DEN WIJNGAERT is emeritus hoogleraar hedendaagse geschiedenis aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Zijn onderzoeksdomeinen zijn de Duitse bezetting, de naoorlogse Belgische politiek, de monarchie en de Koude Oorlog.
 • Ziekenzorg Ranst: infoavond - Ziekenzorg Ranst richt een infoavond in op dinsdag 18 november 2014. Wij komen samen in de Gemeentelijke Lagere School “De Knipoog” in de Schoolstraat, 17, te Ranst om 19.30 u.
  Onderwerp van deze avond is: “Blijf diabetes een stap voor”. Een zeer actueel thema waarmee zeer vele mensen onder ons te maken hebben. We bespreken verschillende facetten van diabetes en vooral ook hoe kan je het in vele gevallen in de beginfase aanpakken. Een diëtiste komt ons wegwijs maken en zal ook onze vragen beantwoorden waarmee wij zitten over dit onderwerp. Deze avond is gratis toegankelijk en iedereen, zieken en vooral ook gezonden, zijn daarvoor uitgenodigd.Wij zien mekaar graag terug voor deze info. Van harte welkom! Ziekenzorg Ranst - Jef Sips - 0485500240
 • Verder leven zonder jou - 21 tot 23 novermber - weekend voor mensen van wie de partner overleden is - Zie hoger.

***

 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 

 

 
       
Copyright © 2002