Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: "Hemelvenster"
door Roel van Veldt

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

 

 

Een site voor de kinderen!Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop,
spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van de wereld!
Lees de brief van onze bisschop.

 

 

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Door te spreken onderscheiden we ons. Door te luisteren verbinden we ons. (E. Halbesma)

Vorige week:

Droom niet je hele leven,
maar leef je dromen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

TWEEENTWINGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Mt 16,21-27: Wie Mij volgt ...
Vers 21 c: '... dat Hij ter dood zou gebracht worden ...'

Dus God wil de dood van zijn zoon ... als offerande ... slachtoffer...uitboeting van zonden... Is dat juist? Neen !
Hij verlangt alleen van zijn zoon dat Hij aan mensen toont hoever echt beminnen kan gaan.Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.

Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons, geïnspireerd door Hem, zullen inzetten voor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder ons geloof en laat in ons uw wijsheid groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuster Raf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!

Laatste update: 27-8-14

                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.erbij.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING MGR. LEONARD, OPPERRABBIJN GUIGUI EN NOUREDDINE SMAILI - Donderdag, 21 augustus 2014 

BRUSSEL (Bron: KerkNet) - Mgr. André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, opperrabbijn Albert Guigui en voorzitter Noureddine Smaili van het Executief van de Moslims van België hebben een gemeenschappelijke verklaring gepubliceerd in verband met de conflicten die momenteel zovele regio's in de wereld teisteren. Hierna volgt de integrale tekst van de verklaring.

"Niemand blijft onberoerd bij de ontelbare onschuldige slachtoffers, de gedwongen volksverhuizingen, de vernietiging van cultusplaatsen en het onrecht in heel wat regio’s wereldwijd. Deze vreselijke feiten, die de hele wereld door elkaar schudden, interpelleren ons om meerdere redenen. Allereerst is er de gegronde vrees voor de gevolgen van deze gebeurtenissen voor de veiligheid van de hele wereld. Veel aanwijzingen laten vermoeden dat deze conflicten niet beperkt zullen blijven tot de regio’s waarin ze zich nu voordoen. Op de tweede plaats is het onze gemeenschappelijke morele plicht om daadwerkelijk onze solidariteit te betuigen met alle getroffen volkeren. Niet door hun problemen naar Europa te importeren, maar om te trachten vanuit Europa oplossingen aan te reiken.

Als vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten, vinden we het onze plicht om alle wandaden begaan in naam van de religie streng te veroordelen. Geen enkele godsdienst heeft het recht de stabiliteit, de vrede en de samenhorigheid van een samenleving op het spel te zetten. Dat druist juist in tegen de kern van elke religie die precies het samenleven en het menselijke leven op aarde wil bevorderen en behoeden. Niets kan het verjagen of uitroeien van etnische minderheden op basis van godsdienstige of welke redenen dan ook rechtvaardigen. Ook al probeert men de oorsprong en de varianten van de conflicten die in deze regio’s woeden te begrijpen, toch blijft het verbazen hoe bepaalde discours het geloof ‘instrumentaliseren’ om bevolkingsgroepen ertoe over te halen zich te laten meevoeren in een oorlog tussen beschavingen of tussen religieuze gemeenschappen.

Los van elk politiek gelegenheidsdiscours veroordelen wij daarom ten stelligste elke vorm van geweld in naam van religie. Wij willen iedereen uitdrukkelijk oproepen tot respect voor zijn medemens ongeacht zijn levensovertuiging, ras, huidskleur, etnische of culturele origine. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van elk discours, verpakt als geloofsoproep, dat zou kunnen verward worden met het aanzetten tot verdrukking van andermans geloofsovertuiging."

***

OPMERKELIJK

Nieuwe versie ‘ONZE VADER' voor het Nederlands taalgebied

BRUSSEL (KerkNet) - De Vlaamse- en Nederlandse bisschoppen en de Apostolische Stoel hebben hun goedkeuring gegeven aan een nieuwe vertaling van het ‘Onzevader’. Beide bisschoppenconferenties zullen in een later stadium de invoeringsdatum bepalen voor het gebruik van deze nieuwe, voor Nederland en Vlaanderen gemeenschappelijke katholieke vertaling van het Gebed des Heren in de liturgie.
De aangepaste vertaling van het ‘Onzevader’ (Gebed des Heren) luidt:
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit !            Welkom bij "Godden Op Zondag +” !

In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag, voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht.
Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer wil weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd!

Wat staat er op onze planning?
Op 21 september 2014 gaan we alvast van start met Zuster Raf Van Mechelen. Zuster Raf is afkomstig uit onze parochie en reeds vele jaren werkzaam in Guatemala. Over haar werk en haar leven zal ze met ons in gesprek gaan.
12 oktober 2014: In De week aan het Woord kijkt iemand van onze parochie vanuit de zondagslezingen naar de actualiteit dichtbij en veraf. Nadien gaan we met elkaar in gsprek.
9 november 2014: In Met Marcus op weg krijgen we een inleiding op dit evangelie dat we vanaf de advent in de liturgie zullen volgen.
14 december 2014: In Sleutelen aan deze wereld staan we stil bij de actie van Welzijnszorg.
11 januari 2015: Opnieuw is iemand van onze parochie onze gids en inleider in De week aan het Woord.
8 februari 2015: In Vasten vieren houden we even halt bij de betekenis van vasten en hoe dit in de zondagslezingen van de Veertigdagentijd aan bod komt.
8 maart 2015: In Gelezen geloven lezen en bespreken we samen een tekst van een wereldleider over de rol van het christelijke geloof in de grote en kleine beslissingen die genomen worden.
26 april 2015: In Verrijzenis verbeeld verdiepen we ons in verrijzenisverhalen zoals die in de zondagen na Pasen in de liturgie worden gelezen.
Een boeiend aanbod om ons geloof te verdiepen! Alvast welkom!

Hoe deelnemen?
Vooraf verwittigen dat je komt is fijn maar niet noodzakelijk. We verzamelen op bovenstaande data om 9.25 uur in de pastorie. Aansluitend ben je welkom in de viering van 11 uur. Voor meer info kan je steeds terecht bij Peter Houlleberghs (Veldstraat 30 in Ranst of telefonisch op het nummer 03 225 56 26).

***

Parochieontbijt op zondag 14 september 2014
Reeds voor de vierde maal organiseert het parochieteam bij het begin van het nieuwe werkjaar een parochieontbijt. Gezien de positieve commentaren is dit initiatief een vast item op de kalender geworden.
Na een deugddoende vakantie, en wanneer het leven in onze parochie terug op gang komt, is het een prima gelegenheid om onze vakantieverhalen met elkaar te delen. We verwachten je tussen 8.30 uur en 11 uur in de refter van de gemeentelijke lagere school “De Knipoog” voor een gezellig ontbijt dat de mogelijkheid biedt andere parochianen te ontmoeten. Zij die dat wensen kunnen aansluitend deelnemen aan de gezinsviering van 11 uur.
We willen ook heel nadrukkelijk de mensen uitnodigen die de vieringen van zaterdagavond 17 uur, zondagmorgen 8 uur in Ranst of de viering van 9.30 uur in Millegem bijwonen. Iedereen, jong en oud, groot en klein, is van harte welkom.
Hoe verloopt dit alles praktisch?
De praktische regeling is dezelfde als vorig jaar. Voor deelname aan het parochieontbijt vragen we een bijdrage van € 6 per persoon met een maximum van € 18 per gezin. Kleuters ontbijten gratis. Je hoeft niet op voorhand te betalen; je betaalt de dag zelf.
Inschrijven voor het parochieontbijt kan via e-mail naar gaegjanssens@gmail.com .
Via deze link kan je een inschrijvingsstrookje afdrukken. Het ingevulde strookje kan je in de bus van de pastorie steken, afgeven in de kerk of bezorgen aan iemand van het parochieteam. We verwachten je inschrijving uiterlijk zondag 7 september, zodat we tijdig alle aankopen kunnen doen.
We kijken er naar uit om jullie allen te ontmoeten op ons vierde parochieontbijt. Tot zondag 14 september!

***

Zuster Raf in Guatemala
               Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.

***

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek. (Klik op de foto's.)
                                                            

         De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 34.500 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst

In de fotogalerij (webalbum)  is een nieuw album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op deze website of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. Detoegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou.
Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken; TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be     E-mailadres: infoATzininrelatie.be
Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden

***

Op 4 augustus overleed Maria De Ridder, weduwe van Jos De Groof.
De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 11 augustus om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2013. Klik op het logo.

***

PAROCHIEBLAD: ABONNEMENT

Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***Een idee of reactie?
        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(90) Groeien

Als Duits priester en psychotherapeut kwam Eugen Drewermann mensen tegen die een gelukkiger mens probeerden te worden en zich afvroegen:
hoe doe ik dat?
Gevoed door de parabels van Jezus uit het evangelie was Drewermanns antwoord: gelukkig worden doe je door te groeien in vertrouwen en liefde.
Vertrouwen en liefde – daar draait het hele leven van Jezus om:

                                    vertrouwen in God, in de goedheid van het leven zelf en in mensen,
                                    en liefde voor God en liefde voor de mensen.

                                                                      Vertrouwen als tegenpool van angst, die vaak bezworen wordt met geld.
                                                                      Liefde als tegenpool van opgesloten zijn in jezelf.

parel (1).jpg

         Drewermann spreekt opzettelijk over groei. Het gaat er om ernaar toe te groeien, geduldig en geleidelijk.
         Soms is het een pijnlijk leerproces, dat met de hulp van iemand anders ondernomen moet worden.

         Liefde en vertrouwen groeien zoals een parel groeit: een zandkorrel dringt binnen in een schelp
         en door die scherpe zandkorrel ontstaat als het ware een traan, die langzaam uitgroeit tot een kostbare parel.***


Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier. 
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • 66 jaar volksspelen in Ranst – Programma -
       Vrijdag 29 augustus: Avondmarkt
       Zaterdag 30 augustus 10 uur: Jongerenvolksspelen op de Gemeentelijke lagere school “De      Knipoog”. Elke deelnemer heeft prijs.
       Om 20 uur: Herbergslalom - Inschrijving vanaf 19 uur in De Solsleutel - De spelen worden      gespeeld in: De Solsleutel, ‘t Klooster en Het Gildenhuis.
       Maandag 1 september: vanaf 15 uur tot 18 uur: volksspelen in de café’s:Solsleutel , ‘t Klooster      en Het Gildenhuis.
       Om 19.30 uur: Volksspelen-Nagerecht aan het Gildenhuis. Karamellen gooien waaraan prijzen      verbonden zijn.
       Raadpleeg ook de huis-aan-huis folder.
 • 63ste Ontmoetingsdag - Ziekenzorg - zondag 7 september 2014.
  Elk jaar komen wij met onze zieken bijeen in de maand september voor een gezellig samenzijn. Dit jaar is dit niet anders en wij willen er een aangename dag van maken. We starten met een samenkomst in de Eucharistieviering van 11 uur in de kerk. Iedereen van onze parochie en misschien speciaal de familie worden ook in deze viering uitgenodigd. Wij willen met zoveel mogelijk mensen rond onze zieken staan. Dan vieren wij verder in de “Knipoog” met een warme maaltijd en een beetje ontspanning. Dit is enkel voor de zieken die op voorhand ingeschreven hebben. Na een gezellige babbel en nog een tas koffie nemen we rond 17.30 uur afscheid van mekaar en nemen we de goede dingen mee naar huis om er nog van na te genieten. Wij bedanken nu reeds de vrijwilligers van Ziekenzorg Ranst voor hun inzet en wensen onze zieken een prettige dag toe in de gezelligheid van deze samenkomst.
  Jef Sips - Ziekenzorg Ranst
 • Vrede is de toekomst -
  Culturen en religies in dialoog -
  Organisatie: Gemeenschap Sant'Egidio
  -
  Op 7, 8 en 9 september a.s.
  Klik hier voor alle info.
 • Parochieontbijt - 14 september 2014 - zie hoger
 • Zuster Raf Van Mechelen - GOD DO(E)N met handen en voeten! We nodigen alle geïnteresseerden nu al uit om op zondag 21 september naar de pastorie te komen om 9.25 uur. Zuster Raf vertelt ons graag over haar werk in Guatemala. Aansluitend houden we in de viering van 11 uur een omhaling voor haar projecten. Verdere info volgt!
 • Vredesconcert met het Sint-Ceciliakoor en Les Voix Perdues - 21 september 2014 om 15 uur in de parochiekerk
  Voor dit concert werkt ons Sint-Ceciliakoor samen met het mannenkwartet Les Voix Perdues. Dit kwartet dat steeds a capella zingt wordt de laatste jaren vooral herkend om zijn sterk WO1-programma; straffe oorlogs-en vredesliederen, die teruggrijpen op de Groote Oorlog. LVP eert in zijn muziek de herinnering aan wat 4 jaar lang 'onze' oorlog was en heelt beetje bij beetje de wonden met harmonieën, sterke interpretaties en respectvolle arrangementen.
  Ons 4-stemmig Sint-Ceciliakoor treedt afwisselend op met een brede selectie aan vredesliederen en brengt de hoopvolle sfeer van vrede en "nooit meer oorlog". 
  Toegangsprijs: € 15 aan de kassa    Kinderen onder 12 jaar: gratis  
  In voorverkoop: € 12 bij de koorleden of via 03 485 58 05 of  ceciliaranst@gmail.com
 • 25ste Vlaamse Vredesweek loopt van 21 september tot 2 oktober. Volg de campagne op www.vredesweek.be

 

***

 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 

 

 
       
Copyright © 2002