Klik op de foto voor de Google-kaart.

Muziek: Praeludium II - Bach
door Diane Voorspoels

Onze parochie

 Sint-Pancratius Ranst

Pastoor Marcel Van Peer

Pastorie Ranst:
Gasthuisstraat 19, 2520 Ranst

tel. 03 475 08 47
tel. 03 484 33 14
gsm 0473 93 20 49

Klik op de foto voor de Google-kaart.

E-post:
infoATparochieranst.be

Inzendingen aan redactie:
redactieATparochieranst.be

AT = @

 

 

 

Een site voor de kinderen!


 

 

 

 

Zin in deze week

Eigentijdse kijk
op een zin uit het evangelie

Klik op de bijbel voor de voorgaande bijdragen
van het B-jaar

 

Marcus 1, 40-45 Vers 27b:
 'Wat betekent dat toch?
Een nieuwe leer met gezag!'

Alleen wie beleeft wat hij zegt
en zegt wat hij beleeft,
krijgt gezag.

Want iemand  die alleen maar herhaalt wat hij/zij een paar dagen tevoren heeft horen zeggen, kan wel met overtuiging spreken maar nooit met gezag  omdat hij/zij niet beleeft...Hugo Dierick, Rosier 26, Antwerpen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barmhartige God,
luister naar de kreten van het Syrische volk,
geef kracht aan hen die lijden vanwege het geweld,
troost hen die treuren om hun doden,
sterk de buurlanden van Syrië bij hun opvang van de vluchtelingen,
breng de harten van hen die de wapens hebben opgenomen tot inkeer
en bescherm hen die zich voor vrede inzetten.

God van Hoop,
spoor de leiders aan te kiezen voor vrede in plaats van geweld,
en te zoeken naar verzoening met hun vijanden.
Spoor de wereldkerk aan tot mededogen met het Syrische volk,
geef ons hoop op een toekomst gestoeld op vrede en gerechtigheid.
Wij vragen U dit door Jezus Christus,
Vorst van Vrede en Licht in de wereld,
Amen.

Vrede voor Syrië en de rest van de wereld!
Lees de brief van onze bisschop.

 

 

 

 

Spreuk van de week:

Spreek alleen dan over Christus wanneer men het u vraagt. Maar leef zodanig dat men het u vraagt.

Vorige week:

Als je iemand bevestigt
ben jezelf de eerste
die er beter van wordt.

 

 

 

Even bidden...

U heeft ons, barmhartige God, uw Zoon gezonden. Hij was solidair met ons en heeft ons lot gedeeld. Hij roept ons op om steeds toegewijd te leven en in alle omstandigheden de juiste keuze te maken.
Wij danken U voor deze mens, zo vol van uw kracht. Wij danken U voor de liefde die Hij heeft uigestraald, voor zijn gezindheid, zijn vertrouwen en overgave, waarmee Hij uw wil heeft volbracht.

Wij danken U voor het brood dat wij deelden, dat ons kracht geeft om te doen zoals Hij. Geef dat wij ons,geïnspireerd door Hem, zullen inzetten oor uw koninkrijk dat komt.

Wees ons in alles nabij, vermeerder
ons geloof en laat in ons uw wijsheid
groeien en tot wasdom komen.

Dan zullen wij in staat zijn om te leven naar uw wil, in het vast vertrouwen dat U ons draagt. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De website is het best te bekijken op een breedbeeldscherm met Google Chrome of Microsoft Internet Explorer (6.0 of later).
Inzoomen tot 125% en 150% voor betere leesbaarheid.
Schermresolutie 1680 x 1050.
De downloadgrootte van de foto's in de fotogalerij is ruim voldoende voor afdrukken 10/15.

 

 

website statistics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom!

Laatste update: 29-1-15

                                       ***                                       

De Kerk en internet???   Breng eens een bezoekje aan:
www.volgconcilie.be
    www.checkpointtv.be     www.tvzorg.be      www.startdestilte.be     www.erbij.be     www.gewijderuimte.org

***

ACTUEEL

Synode gezin en evangelisatie - Een tweede vragenlijst, opnieuw ruim verspreid - Bron: Gezinspastoraal

Het Vaticaan publiceerde op 9 december 2014 de Lineamenta, het voorbereidend document voor de Synode van oktober 2015. Naast de tekst van de Relatio Synodi – het slotdocument van de Synode van oktober 2014 – bevatten de Lineamenta 46 vragen. Het Vaticaan roept alle Bisschoppenconferenties opnieuw op om een brede consultatie te houden en de antwoorden tegen 15 april 2015 aan het Synodesecretariaat te bezorgen. Op basis van deze antwoorden zal het Instrumentum Laboris (het werkdocument) voor de Synode van oktober 2015 samengesteld worden.

De tekst van de Lineamenta verscheen in het Nederlands in een brochure met als titel ‘Van Synode tot Synode 2014-2015. De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag’. Deze brochure bevat de slottekst van de voorbije Synode van oktober 2014 en de 46 vragen van de nieuwe bevraging door het Vaticaan. De brochure telt 72 pagina’s, kost € 5 en is beschikbaar vanaf 19 januari 2015, bij Uitgeverij Licap.  www.licap.be
Je kunt deze tekst ook volledig terugvinden via  deze link .

De  vragenlijst  kan individueel worden ingevuld, maar de bisschoppen vragen om liefst in groep te antwoorden en dit uiterlijk tegen 15 maart 2015. Ze nodigen in het bijzonder de dekenaten, parochiefederaties, pastorale eenheden, religieuze gemeenschappen, lekenbewegingen, maar ook pastorale ploegen, catechistengroepen, gezinsgroepen, seminaries, theologische faculteiten e.a. uit om deel te nemen. De bisschoppen dringen erop aan de vragenlijst zoveel mogelijk online te beantwoorden. Dat vergemakkelijkt de verwerking van de antwoorden. Naar de online bevraging . De ingevulde vragenlijst kan ook via e-mail verstuurd worden naar het e-mailadres:  synode2015@interdio.be  of via de post naar het secretariaat van de Bisschoppenconferentie: Synode 2015, Guimardstraat 1, 1040 Brussel.
Studievoormiddag rond deze vragenlijst
Op vrijdag 6 februari 2015 vindt in Leuven een reflectievoormiddag plaats over de Vaticaanse vragenlijst ter voorbereiding van de tweede Synode over het gezin. Het is een gezamenlijk initiatief van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal, het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, Intams en het Academisch Centrum voor Praktische Theologie. 
Men hoopt met deze reflectievoormiddag de bijdrage vanuit kerkelijk Vlaanderen te ondersteunen.
Klik hier  voor alle informatie over deze studiedag.

Alle informatie over deze reflectievoormiddag, over de synode en over de bevraging staat ook online op de website  Gezinspastoraal .

***

OPMERKELIJK

Hoe kan de kerk leren denken in veelvoud?
Om te beginnen steekt de diversiteit al in de eigen traditie. Er is niet één verhaal over Jezus, maar vier evangeliën en de brieven van Paulus. Verschillende verhalen liggen samen aan de basis van het christendom. De religieuze en culturele verschillen waren talrijk in die vroegchristelijke tijd en joodse, Egyptische en Griekse tradities werden meegenomen in die nieuwe godsdienst. Je mag dus stellen dat het christendom ontstond uit syncretisme. Waarom is de kerk dan zo bang om veelheid toe te laten en niewe wegen in te slaan? Ik ben voor een polyfone theologie die meerstemmigheid toelaat en zich niet angstig afbakent tegenover alles wat anders is. Het is belangrijk dat onze gemeenschappen verschillen toelaten in hun midden. We kunnen leren van elkaar en moeten niet bevreesd zijn voor die horizonsverruiming.
                                                                                                                                   Manuela Kalsky, theologe, in Tertio nr. 776-777

LUC DE VOS overleden op 29 november - Bekijk en beluister het interview door Checkpoint TV, een hommage aan de betreurde grote Vlaamse zanger.  
Klik hier!
                 En hier voor interview rond "troost", en hier voor een getuigenis over "leven en dood."

***

Wat zal er in de toekomst met onze kerken gebeuren? Klik hier voor informatie. 7-6-14

"Godden Op Zondag" breidt uit!  Welkom bij "Godden Op Zondag +"
In de loop van het voorbije werkjaar werd in onze parochie de catechese op een nieuwe manier georganiseerd. De voorbereiding op het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk gebeurt nu in "Godden Op Zondag" tijdens een maandelijkse bijeenkomst op zondagvoormiddag,
voor de viering van 11 uur. Maar...
De catechese, d.i. de vorming of verdieping van ons christelijke geloof, is immers niet alleen gebonden aan de sacramenten. Het is een voortdurende uitdaging of opgave. Geloven vandaag is anders dan vroeger. De vragen waar we als christen vandaag mee te maken hebben zijn verschillend van deze van gisteren. Daarom is catechese eigenlijk een permanente opdracht.Deze uitdaging willen we opnemen. Daarom bieden we dit werkjaar binnen de kalender van "Godden op Zondag" telkens een activiteit aan voor geïnteresseerden, jong en ouder.
Wil je wat meer wil weten over je geloof? Wil je dit geloof verdiepen? Ben je nieuwsgierig of op zoek naar een eigentijdse verwoording of beleving van het christelijke geloof? Ieder van jullie is van harte uitgenodigd! Klik hier voor de acties van 14 december 2014.

Wat staat er op onze planning?
In Vasten vieren houden we even halt bij de betekenis van vasten en hoe dit in de zondagslezingen van de Veertigdagentijd aan bod komt.
We hebben veertig dagen tijd…
Dit jaar start op Aswoensdag, 18 februari, de Veertigdagentijd. Een tijd van broederlijk delen, vasten en gebed. Een tijd van strijd en inkeer.
Een tijd van voorbereiding op het feest van de verrijzenis. Een tijd van bekering naar een leven in volheid hier en later.
Zes zondagen na elkaar lezen we tijdens de vieringen uitdagende en inspirerende teksten uit de Bijbel. Teksten uit verschillende tijden en van verschillende auteurs, maar brandend actueel.
Teksten die ons uitnodigen tot verdieping en versobering. Tegelijk ook teksten die ons oproepen tot ommekeer om mekaar.
Welke zijn deze teksten ? Niet toevallig schuilt er een samenhang en een dynamiek in de keuze van deze lezingen. Wat is hun boodschap ?
Hoe nemen ze ons mee in voorbereiding op Pasen ? Op deze en andere vragen willen we samen met Peter Houlleberghs een antwoord zoeken.
Voor sommigen een opfrisser, voor anderen een kennismaking. Iedereen is welkom!
Waar? In de pastorie, Gasthuisstraat 19 in Ranst  Wanneer? Op zondag 8 februari 2015 om 9.30 uur met aansluitend de viering om 11.00 u.

We vieren met de dopelingen van Ranst
Alle ouders die het voorbije jaar een kindje lieten dopen, verwachten we op zondag, 8 februari, in de Eucharistie van 11.00 u. Dit zal een Gezinsviering zijn..
Volgende kindjes werden sedert Lichtmis 2014 gedoopt in onze parochie of in ons Doopboek ingeschreven:
Amber Deckers, Nomi Deckers, Juliette Hammels, Jules Du Jardin, June Van der Auwera, Seppe Maes, Siebe De Smet, Senne De Smet, Laure De Smet, Luna Van de Ven, Naikey Van Reusel, Kianny Van Reusel, Finnley Van Reusel, Naomi Goossens, Thomas Gevers, Quinten Leers, Lorelin Baeten, Luna Pittoors, Mirthe Smits, Pia Van der Auwera, Elise Minnen, Lorena Wellens, Thomas Oris, Juliette Stessens, Jef Nuyens, Wim Nuyens, Sam Nuyens, Vic Schoeters, Mauro Van Reusel, Linne Camerlynck en Florence D'Hollander.
Bij het Doopsel hebben we aan alle kindjes een kruikje gegeven als herinnering aan hun Doopsel. Na de viering van volgende zondag kunnen de ouders van de dopelingen het kruikje van hun kindje mee naar huis nemen. Naast de doopkaars is dit kruikje een herinnering aan het Doopsel van hun zoon of dochter... en hopelijk meer dan een herinnering, een blijvend appèl, zoals water, bron van leven te zijn voor hun kindje, opdat hun kindje later ook zelf, onder alle opzichten, bron van leven zou zijn voor mensen.
Als het kruikje op een zichtbare plaats wordt gezet in huis zal de dopeling, eens wat groter, aan zijn of haar ouders vragen te vertellen over dat kruikje... Daarom geven we dat kleine kruikje volgende zondag mee.
Na de viering nodigen we iedereen uit om nog wat samen te zijn in de kerk en een glaasje te drinken op de dopelingen.
Dank aan allen die als Doopcatechist of in het kader van "Godden op Zondag" aan de voorbereiding op het Doopsel van al deze kindjes meegewerkt hebben.

Marcel Van Peer, pastoor

***

           

Zuster Raf in Guatemala
             Klik op het logo en maak kennis met het werk van Zuster Raf Van Mechelen in Guatemala en tevens met de missiewerking van onze parochie.
Je vindt er ook de gegevens om finantiële steun te verlenen.

     ***

Spirituele teksten, mooie beelden en muziek. (Klik op de foto's.)

                                                            
         De filmpjes zijn te bekijken in de filmgalerij (YouTube) in "High Definition". Thans meer dan 39.000 keer bekeken.
Sprokkels: Liturgie... Schouder.. Foto's met tekst   In de fotogalerij (webalbum)  is een album te vinden met foto's die bij eerdere gelegenheden op dezewebsite of in het federatieblad zijn verschenen. Het vrij gebruik ervan is toegestaan, bronvermelding wordt gewaardeerd. Indien anderen menen dat hun rechten in dit gebruik geschonden zijn (wat we hebben getracht te vermijden), gelieven ze contact op te nemen (per e-mail: infoATparochieranst.be) en dan kan het item onmiddellijk verwijderd worden. De toegepaste formaten kunnen verschillend zijn, sommige zijn enkel geschikt voor gebruik op het web. We verwijzen ook nog naar de albums "Jaar van het gebed" en "Jaar van de bijbel" waar eveneens foto's met tekst (gebeden en bijbelteksten) te vinden zijn.

***


Heb jij zin in warme contacten, in een goede relatie met wie naast je leeft? Dan heeft Encounter Vlaanderen iets voor jou. Een aanbod van weekends voor relatieverdieping. KIES DAN ZELF, voor jongeren tussen 18 en 30 jaar; BESLIST SAMEN, voor koppels in de startblokken;
TROUW JE VRIJ, voor koppels in een duurzame relatie; MIJN EIGEN WEG, voor alleenstaanden; SAMEN VERDER, midweek voor senioren koppels. Geen theorie maar getuigenissen door "gewone" mensen.
Bekijk een fotomontage van alle programma's.     Meer info op www.zininrelatie.be   of   www.samennaarmeer.be
E-mailadres: infoATzininrelatie.be Lees meer over 40 jaar Encounter      Lees meer over Boegbeeld van Marriage Encounter overleden

***

Op 1 januari overleed Fons Peeters, echtgenoot van Linda Moens.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 10 januari om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.30 uur.

Op 7 januari overleed Raymond Smans, echtgenoot van Leonie Hoes.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 17 januari om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 13 januari overleed Jan Moyson, echtgenoot van Greta Spillemaeckers.
De uitvaartliturgie heeft plaats op dinsdag 20 januari om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Op 17 januari overleed Louiza Caers, weduwe van Frans Engelen.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 24 januari om 12 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 11.40 uur.

Op 17 januari overleed Jos Vankrunkelsven, weduwnaar van Jacqueline Feytongs.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 24 januari om 10 uur in Millegemkerk. Samenkomst om 9.45 uur.

Op 20 januari overleed Tine Van den Bosch, weduwe van Ferdinand Herremans.
De uitvaartliturgie heeft plaats op woensdag 28 januari om 10 uur in de parochiekerk. Samenkomt om 9.40 uur.

Op 23 januari overleed Mario Kew, echtgenoot van Martine Hendrickx.
De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 31 januari om 10 uur in de parochiekerk. Samenkomst in de kerk.

Op 26 januari overleed Richard Van Dyck, weduwnaar van Elza Wouters.
De uitvaartliturgie heeft plaats op maandag 2 februari om 10 uur in de parochiekerk. Begroeting vanaf 9.40 uur.

Contactgroep "Rouwen" - Overledenen in onze parochie sedert 1 november 2014. Klik op het logo.

***

PAROCHIEBLAD: ABONNEMENT

Hier nog even het rekeningnummer waarop de € 30 kan gestort worden voor een abonnement op het federatieblad : BE07 0011 7598 6166 van "Ranst Parochiefonds", Gasthuisstraat 19 2520 Ranst. Gelieve uw abonneenummer (zie adresetiket) te vermelden en NIET naam en adres!
We danken alle mensen die in het verleden bereid waren om de abonnementsgelden te ontvangen bij de lezers van het Parochieblad. We danken ook de mensen die de brieven dit jaar gebust hebben. En verder veel leesplezier met "Kerk en Leven"!
Lees meer over de abonnering op het federatieblad (voorheen: parochieblad) en over de werkwijze voor het inzenden van teksten en foto's.

***Een idee of reactie?        

 Klik op het logo en schrijf uw reactie of bericht in ons gastenboek.

***

 Klik op het logo voor de vorige impulsen. Reageren kan via het gastenboek.

(94) Geven en ontvangen

Wèrkelijk, ècht geven doe je met je hart. Je reikt iets aan, onvoorwaardelijk, zonder bedoelingen, met gevoel voor de ander.
Als je geeft zonder verwachting, zonder de gedachte iets terug te moeten ontvangen, dan deel je met openheid en vanuit je eigen overvloed.

Ontvangen doe je ook met je hart, net als geven. Misschien is het wel moeilijker. Vooral voor ontvangen is openheid nodig. Ontvankelijk zijn betekent:
genieten van complimenten, cadeautjes, aandacht of een knuffel. Sluit jezelf niet af voor de wereld om je heen. Die is je ook gegeven.

We lazen eens: “Vergeet wat je gegeven hebt… maar nooit wat je ontvangen hebt.” En dan bedoelen we niet cadeautjes en dergelijke maar dingen die ertoe doen. Dankbaar in ontvangst nemen, is een bevestiging van de waardigheid van het geven.
Inzicht hebben in de waardevolle dingen van het leven, zal ons dankbaar maken. Dankbaar zijn is jezelf laten kennen in kleinheid en grootheid.
Een eenvoudige manier om gelukkig te zijn.

Veilige verbondenheid is een waardevol iets in ons leven. Het geven van veiligheid en geborgenheid tegelijk maakt de weg vrij voor het ontvangen van die belangrijke gevoelens.

***Zie ook bij vieringen.

 • Meer info over de praktische organisatie van "Godden op zondag" vind je hier.  (Site onder extern beheer)
 • Voor het aanbod van het "Bezinningscentrum Hof Zevenbergen" te Ranst, klik hier.
 • Dagverzorgingscentrum Czagani, klik hier voor meer info. Contactname voor vrijwilligerswerk: 03 475 10 10
 • Familienamen in Vlaanderen en elders - door Marc Mellen - Donderdag 12 februari 2015 -
  Academie Voorkempen -
  Raadzaal Gemeentehuis - Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven - toegang vanaf: 13.30 u. - aanvang: 14.00 u. -
  leden € 5 - niet leden € 7
  Marc Mellen is germanist en oud-leraar Nederlands. Vandaar ook zijn interesse voor voornamen, familienamen en plaatsnamen. In een eerste theoretisch gedeelte zal hij het hebben over het ontstaan en de indeling van familienamen. Het tweede gedeelte is praktisch: we zoeken de betekenis op van familienamen van mensen uit de zaal. 
 • Leven met dementie. Op dinsdag 17 maart om 14.30 u. is er een lezing door Jan Flament, medewerker van het Buurthuis Malle, met als titel ‘Leven met dementie’. Hij zal je vertellen over de praktijk en de aanpak van mensen met dementie. Je zal hem ook vragen kunnen stellen over het onderwerp.
  Deze lezing gaat door in het Okra (Senioren) lokaal, aan de Valkenlaan 1 te Ranst.
  Alle geïnteresseerde zijn welkom. De toegang is gratis. Wie na afloop van de lezing nog even wil bijpraten bij een koffiemaaltijd (twee belegde pistolets, één koffiekoek en koffie of thee) wordt verzocht daarvoor € 4 ter plaatse te betalen. Graag wel op voorhand inschrijven daarvoor bij één van de bestuursleden, of een briefje in de bus achterlaten in de Valkenlaan 1, of een e-mail sturen aan : walter.deproost@telenet.be
 • Diocesane Lourdesbedevaarten 2015
  Elk jaar zijn er vanuit ons bisdom 2 Diocesane Lourdesbedevaarten. Omdat er ook deelnemers zijn uit onze federatie vermelden we alvast de data: Meibedevaart: 21-26 mei met HST    -   22-25 mei met vliegtuig
  Julibedevaart (ook voor andersvaliden en jongeren) o.l.v. Mgr. Bonny
  16-22 juli met HST    -  17-20 en 17-24 juli met vliegtuig
  U kan bij ons aansluiten individueel of in groep.
  De voornaamste eigen liturgische vieringen staan in het teken van het jaarthema van Lourdes: “Lourdes, de vreugde van de zending”.
  Inlichtingen: Hof ter Lo 8 bus 2, 2140 Borgerhout - Tel. & fax: 03 218 92 21 - Open op dinsdag en donderdag 14-17 uur vanaf 3 februari
  e-mail: info@dba-lourdes.org  -    ww.dba-lourdes.org
 •  ***

 • Ga en maak het verschil! - Een gepassioneerd brievenboek - Filip Cromheecke en Didier Vanderslycke - www.hetverschil.org
 • Over de drempel - Bidden in de ochtend en de avond - Kardinaal Godfried Danneels en Iny Driessen - Uitgave: Halewijn - Gebedsmomenten willen mensen helpen over de drempel van het gebed om tot echt bidden te komen. Ze willen daarbij vooral je innerlijke mens voeden, je relatie met God en je dichter brengen bij zijn hart dat Liefde is.
 • Biecht van een kardinaal - Een boeiende en uitdagende belijdenis - Olivier Le Gendre - Vertaling: J.P. Goetghebuer - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kardinaal hoopt - Kritische vragen over het geloof en de kerk in de 21ste eeuw - Olivier Le Gendre - Vertaling: D. De Maesschalck -
  UIitgave: Davidsfonds/Leuven
 • Lof der zachtheid - Levenskunst in tijden van hufterigheid en onwaarachtigheid - Manu Adriaens - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Van voren af aan. Kerk met Toekomst. - Jan Wuyts - Uitgave: Acco/ Leuven
 • Geloven is achterlijk, zeggen ze - Open brief aan kerkverlaters - door Marc van de Voorde, vroeger hoofdredacteur van Kerk & Leven, thans adviseur van Yves Leterme - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
 • De kerk bloost - Pleidooi voor een gedurfder beleid - door Jürgen Mettepenningen, doctor in de theologie, als kerkhistoricus verbonden aan K.U.Leuven, gehuwd, vader en actief in de Sint-Servaasparochie te Grimbergen - Uitgave: Davidsfonds/Leuven
  Van dezelfde auteur: Welke kerk? Vandaag en morgen
 • Ga nu allen in vrede! - Omgaan met macht en conflicten in pastorale contexten - Annemie Dillen & Didier Pollefeyt - Uitgave: Davidsfonds/Pax Christi
 • Gewoon God - door Toon Hermans en Mieke Mosmuller, arts - Uitgave: De Fontein/Baarn - Houtekiet/Antwerpen
 • Gezocht: liefdesrelatie met toekomst - Inspiratie voor de goede en kwade dagen - door Ilse Cornu - Uitgave: Halewijn/Antwerpen
 • Moe van het moeten kiezen - Op zoek naar een spiritualiteit van zelfbeschikking - door Marc Desmet, palliatief arts en jezuïet, en Ria Grommen, psychotherapeute - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Vingerafdruk van verdriet - Woorden van bemoediging - en - Van het leven geleerd - Levenslessen over verlies en verdriet -
  door Manu Keirse, hoogleraar Faculteit Geneeskunde aan de K.U.Leuven - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Al de vragen van ons leven - Een ethiek voor het dagelijkse leven - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Gedreven tussen goed en kwaad - Inspiratie om recht in het leven te staan - Roger Burggraeve & Ilse Van Halst - Uitgave: Lannoo/Tielt
  Tussen goed en kwaad
  - Ga naar deze website voor alle informatie over een mutimediaal project over kwaad, schuld en vergeving met o.a. sterke getuigenissen van experts en prominente figuren.
 • Schepping is bevrijding - Verrassende ecologie in de bijbel - Egbert Rooze - Uitgave: Lannoo/Tielt
 • Ongewone avonturen uit het leven van een priester - door Ronald Sledsens - Uitgave: Davidsfonds/Leuven

***

 

Wilt U uw bericht aan de agenda toevoegen?
Hebt U ook een tip voor "spreuk van de week"?
Kent U een goede tekst voor "impulsen"?
Beschikt U over foto's van een parochiale gebeurtenis?
Hebt U fouten opgemerkt, of een link die niet (meer) werkt?
Stuur dan een e-mailtje naar infoATparochieranst.be of reageer in het gastenboek. Dank bij voorbaat.

naar boven ^

 

 

 

 
       
Copyright © 2002